در نظام آموزش متوسطه ايران، تغيير شاخه يا رشته تحصيلى پيش‌بينى شده است. شرايط تغيير رشته عبارت است از:


- ضوابط ورود به رشته يا شاخه را کسب نکرده باشد.


- ضوابط شاخه يا رشته‌هائى را که در محل سکونت وى وجود دارد به‌دست نياورده باشد.


- موفقيت در امتحان تغيير شاخه يا رشته طبق ضوابط.