هدف از ارائهٔ اين دوره تربيت متخصصينى است که با امور بازرگاني، بازاريابي، سيستم‌هاى خريد و تدارکات، کارگزيني، امور مالى در حد کارشناسى آشنائى داشته باشند.