هدف تربيت نيروى انسانى مورد نياز بخش‌هاى پرتوشناسى تشخيصى در حد کاردانى است. طول متوسط دوره ۲ سال است و دروس به‌صورت عملي، نظرى و کارآموزى بيمارستانى و کارآموزى در عرصه ارائه مى‌شود. دانشجويان لازم است زمينهٔ مساعد در دروس فيزيک، فيزيولوژى و آناتومى و آمادگى کافى جسمى و روحى را براى کار کردن در مراکزى که با اشعه سروکار دارند نيز دارا باشند. توسعهٔ علم پزشکى و نياز روزافزون اين علم به متخصصان پرتوشناس براى تشخيص بيمارى‌ها و کمى تعداد افراد ورزيده و تحصيل‌کرده در اين فن، اهميت اين دوره را آشکار مى‌سازد. فارغ‌التحصيلان مى‌تواند در بخش‌هاى پرتوشناسى و راديولوژى بيمارستان‌ها و مراکز درمانى دولتى و يا خصوصى سراسر کشور به ‌عنوان همکار کارشناس خدمت کنند.