کاردرمانى يکى از رشته‌هاى توان‌بخشى است که وظيفهٔ آن بررسى و ارزيابى توانائى‌ها و ناتوانائى‌ها و درمان و آموزش معلولين است و از طريق شرکت دادن فعال آنها در استفاده از وسايل و فعاليت‌هاى انتخابى که توسط کاردرمان به منظور بهبود و جلوگيرى از پيشرفت معلوليت ارائه مى‌گردد و همچنين کمک به معلولين براى رسيدن به حد ممکن توانائى در جهت نيل به استقلال در کار و زندگي، در محيط خانه و در اجتماع مى‌باشد.


هدف از ارائهٔ اين دوره تربيت افرادى ورزيده و کاردان در جهت ارائهٔ خدمات توان‌بخشى در سطح کشور مى‌باشد.


فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند بر اساس تشخيص و معرفى پزشک به درمان جسمانى و روانى و توان‌بخشى بيماران بپردازند ادامهٔ تحصيل اين رشته تا سطح بالاتر اماکن‌پذير است.