هدف تربيت کارشناسان متعهد و متخصص در مسائل تغذيه‌اى براى حفظ و ارتقاء دانش تغذيه براى رفع نياز مراکز بهداشتي، درماني، اجرائي، آموزشى و پژوهشى کشور است. طول دوره ۴ سال متشکل از ۸ ترم تحصيلى است. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند برنامه‌هاى تغذيه‌اى براى مراکز آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درمانى و ساير مجتمع‌هاى مختلف کشور تنظيم و اجراء کنند. امکان ادامهٔ تحصيل، تا حد دکترىٰ فراهم است.