هدف تربيت افرادى است که بتوانند در زمينهٔ مراتع و چراگاه‌هاى طبيعى برنامه‌ريزى کنند، در اصلاح و احياء و بهره‌بردارى اصولى از آنها نظارت کرده و طرف مشورت قرار گيرند، در جلوگيرى از فرسايش آبى و فرسايش بادى و بيابان‌زدائى ارائهٔ طريق و طراحى کنند، مديريت حوزه‌هاى آبخيز سدها را بپذيرند و براى برنامه‌هاى حفاظت از آب و خاک تجربهٔ کافى کسب نمايند. داوطلبان با توجه به ويژگى خاص رشته بايد از تندرستى کامل و روحيهٔ قوى برخوردار باشند و همچنين در زمينه‌هاى اکولوژي، علوم زميني، آمار و رياضيات قوى باشند. فارغ‌التحصيلان با دارا بودن عنوان مهندس منابع طبيعى در رشتهٔ مرتع و آبخيزدارى مى‌توانند در سازمان‌ها جنگل‌ها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزى و مؤسسات تحقيقاتى کشاورزى و منابع طبيعي، وزارت نيرو و مؤسسات آموزشى مربوط مشغول خدمت شوند. امکان ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد بيابان‌زدائى و دکتراى مرتع‌دارى کشور فراهم است. در پايان اشاره مى‌نمايد که سروکار داشتن با طبيعت و مواهب الهى و بهره‌گيرى از زيبائى‌هاى خداداد، موجود در طبيعت بر جذابيت اين رشته مى‌افزايد.