کاردانى توليد و بهره‌بردارى گياهان داروئى و معطر دوره‌اى است که براساس نياز کشور تدوين شده است. هدف اين دوره تربيت نيروى انسانى کاردان در زمينهٔ تکنولوژى توليد و بهره‌بردارى گياهان داروئى و معطر است که فارغ‌التحصيلان آن با فراگيرى دانش فنى و مهارت‌هاى عملي، به کشف و پرورش، اهلى کردن و همچنين جمع‌آورى گياهان داروئى و معطر از مراتع و جنگل‌ها خواهد پرداخت.


نقش و توانائى‌ها:


- جمع‌آورى نمونه‌هاى گياهى داروئى و معطر.


- انجام عمليات خشک کردن و نگهدارى نمونه‌هاى گياهان داروئي.


- همکارى در شناسائى علمى گياهان داروئى و معطر.


- همکارى در ايجاد بانک بذر گياهان داروئى و معطر.


- استحصال و نگهدارى بذرهاى گياهان داروئى و معطر.


- کاشت، داشت و برداشت گياهان داروئى و معطر.


- همکارى در اجراء طرح‌هاى تحقيقاتى گياهان داروئى و معطر و آزمايشگاه‌هاى مربوطه.


- تکثير گياهان داروئى و معطر.


- نظارت در واحدهاى توليد.


مشاغل قابل اجراء:


- کمک کارشناس تحقيقات گياهان داروئى و معطر.


- کاردان کشت و پرورش گياهان داروئى و معطر.


- کاردان بهره‌بردار گياهان داروئى و معطر.


- کمک ناظر در واحدهاى توليدى.