هدف تربيت پزشک عمومى با خصوصيات زير است:


- کمک به تأمين بهداشت و درمان دردهاى مردم را وسيله‌اى براى رضاى خدا و تقرب به او بداند. در راه آشنائى بيشتر با مکتب و تزکيه و تعالى روح کوشا باشد.


- با فرهنگ اسلامى و نظام آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاکم بر جامعهٔ اسلامى بداند.


- از شناخت مسائل عمدهٔ بهداشت و درمان و نظام ارائهٔ خدمات بهداشتى و درمانى کشور به قدر کافى برخوردار و از مسئوليت و وظايف خود در اين نظام آگاه باشد.


- قابليت علمى و عملى کافى در تشخيص بيمارى‌ها و ارجاع بيماران به سطوح بالاتر بهداشتى و درمانى کشور و شرکت در برنامه‌هاى پيشگيرى و بهداشت عمومى را دارا باشد.


- قادر به استفاده از آخرين منابع علمى و بهره‌گيرى از اطلاعات جديد کار خود باشد.


دورهٔ آموزش دکتراى حرفه‌اى پزشکى شامل مراحل زير است:


الف- علوم پايه: طول اين دوره ۲ سال است که در پايان اين دوره دانشجو در آزمونى شامل کليهٔ دروس اين دوره شرکت مى‌کند و در صورت موفقيت به دورهٔ بعدى راه مى‌يابد. هر دانشجو حداکثر دوبار مى‌تواند در اين آزمون شرکت کند.


ب- فيزيوپاتولوژي: طول اين دوره ۶ ماه است و طى آن دانشجو ضمن آگاهى از مبانى فيزيولوژيک، با مکانيزم بيمارى‌ها و عوامل مؤثر در آنها به طريق تحليل‌گرانه آشنا مى‌شود و نشانه‌هاى بيمارى‌ها و تشخيص و درمان آنها را ياد مى‌گيرد.


ج- کارآموزى باليني: طول اين دوره ۲۰ ماه است و هدف شناخت آثار و علائم بيمارى‌ها از ديدگاه بالينى و آزمايشگاهى و به ‌دست آوردن توانائى‌هاى لازم در به‌ کار بردن انديشه، استدلال و نتيجه‌گيرى سريع، به منظور برخورد منطقى و صحيح با بيمار و طراحى عمليات پيشگيرى درمانى است.


د- کارورزى باليني: طول اين دوره ۱۸ ماه است و هدف پرورش مهارت‌ها، تقويت قدرت تصميم‌گيري، افزايش اتکاء به نفس و تکميل پرورش انديشه از طريق روياروئى مستقيم کارورز با مسائل بهداشتي، درمانى و تقبل مسئوليت مستقيم امور بهداشتي، درمانى است.


ه- کارورزي: دانشجويان قبل از شروع مرحلهٔ کارورزي، در کنکور کارورزى که شامل کلياتى از دروس پايه و اصلى و عمومى فيزيولوژى و علوم بالينى است و به ‌طور سراسرى برگزار مى‌شود شرکت مى‌کنند چون گذراندن موفقيت‌آميز اين آزمون براى راهيابى به دورهٔ کارورزى ضرورى است.فارغ‌التحصيلان ملزم به خدمت در مناطق محروم هستند.