هدف تأمين نيروى انسانى جهت ارائهٔ خدمات ادارى - اجرائى در واحدهاى مختلف بيمارستا‌ن‌ها، افزايش کارآئى و اثربخشى فعاليت بيمارستان‌هاى کشور، ادارهٔ مؤثرتر و پوياتر بيمارستا‌ن‌ها و اقتصادى‌تر و علمى‌تر اداره کردن مراکز بهداشتى و درمانى است، طول دوره ۴ سال تحصيلى دروس به‌ صورت نظري، عملى و کارآموزى در عرصه است. فارغ‌التحصيلان اين دوره مى‌توانند در مشاغل کارشناسى در واحدهاى مختلف بيمارستان‌ها اعم از عمومى و تخصصي، دولتى و خصوصي، کلينيک‌ها و ... به‌ کار مشغول شوند.


گسترش روزافزون مراکز بهداشتى و نياز مردم به بهداشت و درمان و بهبود عملکرد و اداره کردن اقتصادى اين مراکز ضرورت و اهميت اين دوره را مشخص مى‌سازد.