هدف اين رشته تربيت کارشناسان متعهد و متخصصى است که از مفاهيم کلى و اساسى زيست‌شناسى آگاهى کافى داشته جنبه‌هاى نظرى و کاربردى اين علم را با گذرانيدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نيازهاى مراکز آموزشى و پژوهشي، توليدى و خدماتى را در زمينه‌هاى مذکور مرتفع سازند. برنامه‌هاى آموزشى دوره‌هاى کارشناسى زيست‌شناسى به‌ صورت زير برنامه‌ريزى مى‌شود:


۱. دبيرى زيست‌شناسى و زيست‌شناسى عمومى


۲. رشتهٔ زيست‌شناسى در شاخه‌هاى (علوم گياهي، علوم جانوري، علوم ميکروبيولوژي، علوم سلولى و مولکولي)


دروس اين دوره به‌صورت عمومي، پايه، اصلى و تخصصى گرايشى مى‌باشد، اهم موارد لازم به ذکر در مورد شاخه‌هاى فوق عبارتند از:


- شاخهٔ علوم گياهى: دانشجويان با گذرانيدن دروس مشترک و اختصاصى خود که در آن ۱۰ واحد دروس اختيارى و با جنبهٔ کاربردى نيز پيش‌بينى شده است مى‌توانند نياز مؤسسات پژوهشي، آموزشي، توليدى و خدماتى به کارشناسان علوم گياهى را برطرف نمايند. از جمله دروس تخصصى شاخهٔ علوم گياهى عبارتند از: جلبک‌شناسي، قارچ‌شناسي، مورفولوژى گياهي، اکولوژى گياهي، فيزيولوژى گياهي، اصول و روش‌هاى رده‌بندى گياهان و ... . اهميت اين شاخه با توجه به نياز مراکز پژوهشى به کارشناسى علوم گياهى آشنا به مسائل گياه‌شناسى و فيزيولوژى گياهي، نياز علوم گياه پزشکى به کارشناسان علوم گياهي، نياز به کارشناسان علوم گياهى در کشاورزى و صنايع داروئي، غذائى و چوب و کاغذ و ... نياز به کارشناسان علوم گياهى در مسائل محيط زيست، رفع نيازمندى‌هاى علوم طبيعى و باغ‌هاى کشاورزى به کارشناسان علوم گياهى و پاسخ‌گوئى به نياز مراکز آموزشى و پژوهشى در زمينهٔ تربيت مدرس و محقق علوم گياهى به خوبى روشن مى‌شود.


- شاخهٔ علوم جانورى: هدف اين شاخه به‌ وجود آوردن زمينه‌هاى مساعد براى شناخت علوم جانوري، برقرارى ارتباط صحيح آن با ساير علوم و در نتيجه تربيت کارشناسانى است که قابليت درک و حل مسائل بنيادى علوم جانورى را داشته و به جنبه‌هاى کاربردى آن آشنا باشند. داوطلبان ورود به اين شاخه بايد در دروس - زيست‌شناسي، فيزيک، شيمى و رياضى دبيرستان قوى باشند. اهميت اين شاخه با توجه به نياز علوم پزشکي، بخش‌هاى تحقيقاتى و آموزشى و موزه‌ها و باغ‌هاى وحش به کارشناس و محقق در شاخهٔ علوم جانورى به خوبى مشخص مى‌شود. جانورشناسي، حشره‌شناسى و زيست‌شناسى مولکولي، فيزيولوژيک جانورى و ... از جمله دروس تخصصى اين شاخه مى‌باشند.


- شاخهٔ علوم ميکروبيولوژى: هدف اين شاخه شناخت جانداران ميکروسکوپى و مسائل مختلف مربوط به زندگى آنها است. داوطلبانى که ديپلم تجربى داشته باشند در اين شاخه موفق‌تر هستند. علاوه بر علاقه به مسائل زيستى داوطلب بايد به کارهاى آزمايشگاهى (نظير کشت ميکروارگانيزم‌ها) علاقه‌مند باشد. ميکروبيولوژى عمومي، ميکروبيولوژى محيطي، ميکروبيولوژى صنعتي، باکترى‌شناسي، قارچ‌شناسى ويروس‌شناسي، تک‌ياخته‌شناسى و ... از جمله دروس اختصاصى اين شاخه مى‌باشند. اهميت اين رشته با توجه به نياز صنايع غذائى و تخميرى به کارشناسان اين شاخه، نياز علوم پزشکى و داروئي، نياز سازمان‌هاى محيط زيست و مبارزه با آلودگى آن، نياز کشاورزى و دامپروري، نياز دانشگاه‌ها به مدرس و محقق و ... به خوبى روشن مى‌شود.


- شاخهٔ علوم سلولى و مولکولى: تربيت کارشناسان متعهد و متخصص براى شناخت مسائل و پديده‌هاى زيستى در قالب سلولى و مولکولى هدف اين شاخه است. اهميت اين شاخه با توجه به لزوم بسط اين دانش، لزوم تحقيقات گسترده در زمينهٔ اعتلاء علوم پزشکى و داروئى و صنعتي، لزوم قطع وابستگى و شروع نو انديشى در مسائل علوم سلولى و مولکولي، لزوم فراهم آوردن تربيت محقق و مدرس در اين زمينه، به خوبى روشن مى‌شود. داوطلب ورود به اين رشته بايد علاقه‌مند و مستعد (خصوصاً در کارهاى آزمايشگاهي) باشد. ايمنولوژى بافت شناسي، بيوشيمى ويروس‌ها، زيست‌شناسى سلولي، سيتوشيمى و ... از جمله دروس اختصاصى اين شاخه مى‌باشد.


- شاخهٔ دبيرى زيست‌شناسى (زيست‌شناسى عمومى): فارغ‌التحصيلان اين شاخه با گذرانيدن دروس مشترک تخصصى خود (به‌ همراه تعدادى دروس تربيتى به منظور آشنائى با فنون معلمي) مى‌توانند توانائى‌هاى لازم براى رفع نيازهاى وزارت آموزش و پرورش به دبيران زيست‌شناسى را به ‌دست آورند.


ادامهٔ تحصيل در کليهٔ شاخه‌هاى فوق تا کارشناسى ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور امکان‌پذير است.


ضمناً بر اساس مصوبات جديد شوراى عالى برنامه‌ريزى در نظر است رشتهٔ زيست‌شناسى در مقطع کارشناسى داراى ۲ رشته و ۱۰ گرايش باشد.


- رشتهٔ زيست‌شناسى در ۵ گرايش (دبيري، عمومي، علوم گياهي، علوم جانوري، دريا)


- رشتهٔ زيست‌شناسى سلولى مولکولى در ۵ گرايش (علوم سلولى و مولکولي، ميکروبيولوژي، ژنتيک، بيوشيمي، بيوفيزيک)