هدف تربيت افرادى است که در حفاظت و مرمت آثار تاريخى دانش و کارآئى عملى داشته باشند فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در مراکز تحقيقاتى و آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاى حفاظت و مرمت (کتابخانه‌ها، موزه‌ها و سازمان‌هاى فرهنگي) در سراسر کشور مشغول خدمت شده با ساير کارشناسان وظيفهٔ حفاظت و مرمت آثار تاريخى و ميراث فرهنگى را به‌عهده گيرند توجه به آثار و اشياء متعدد تاريخى و فرهنگى موجود در موزه‌هاى کشور و نيز آثار هنرى وابسته به معمارى و ابنيهٔ تاريخى که بسيارى از آنها به روش‌هاى مناسب حفاظت، مرمت و نگهدارى علمى و فنى را نياز دارد ضرورت و اهميت اين دوره را آشکار مى‌سازد.