هدف تربيت افراد متخصص در کاربرد علوم و فنون تخصصى براى هدايت و ادارهٔ شناورهاى مختلف آب‌هاى ساحلى است. فارغ‌التحصيلان قادر خواهند بود در ارگان‌هاى دولتى و خصوصي، امور زير را عهده‌دار شوند:


- فرماندهى و هدايت شناورهاى ساحلي.


- اشتغال در ارگان‌هاى دولتى و خصوصى مرتبط با صنعت حمل و نقل و ديگر صنايع دريائي.


- اشتغال در سازمان‌هاى مجرى قوانين محلى دريانوردي.


- اشتغال در بنادر به ‌عنوان راهنما، مديريت عمليات و خدمات بندري.


با توجه به وسعت آب‌هاى ساحلى و منابع طبيعى و سياست دولت ايران در تأمين نيروهاى متخصص و متعهد ايرانى و هدايت و ادارهٔ شناورهاى تجاري، صيادي، نظامى و خدماتى ارگان‌هاى دريائى کشور اهميت و ضرورت حياتى اين رشته مشخص مى‌شود.