مفهوم علمى نقشه‌برداري، جمع‌آورى اطلاعات فيزيکى و هندسى از سطح (به عمق) زمين و يافتن نوعى مدل يا ارتباط رياضى بين اين اطلاعات با استفاده از علم احتمال است. عينى‌ترين استفاده از اين اطلاعات، تهيه نقشه‌هاى گوناگون جغرافيائي، نظامى و مهندسى براى احداث‌ راه‌ها، سدها، کانال‌ها، برق‌رسانى و غيره است. هدف دورهٔ تربيت کاردان‌هاى فنى نقشه‌بردارى اين است که مهارت‌هاى لازم را جهت ايفاء نقش خاص خود به ‌عنوان رابط بين مهندسان و کارگران فنى نقشه‌بردارى جهت برداشت و پياده کردن نقشه در زمينه‌هاى فوق‌الذکر به ‌دست آورند. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند در ارگان‌هاى دولتى بخش خصوصى در زمينه‌هاى فنى راه‌سازي، شهرسازي، معادن، ساختمان، سدسازى و غيره مشغول کار شوند. داوطلبان اين رشته بايد در زمينه‌هاى رياضي، فيزيک و دروس فنى هنرستان آگاهى کافى داشته ، قدرت بدنى لازم را نيز دارا باشند.


نظر دانشجويان: کارهاى نقشه‌بردارى معمولاً در فضاى باز و بيرون از شهر و دور از خانواده انجام مى‌گيرد. از اين‌رو داوطلب بايد خود با اين قبيل موضوعات آشنا باشد و رشته را در صورتى انتخاب کند که اين مسائل به ‌صورت شکل خاصى براى او در نيايد.