هدف تربيت افرادى است که با بهره‌گيرى از آموخته‌هاى علمى و عملى بتوانند برنامهٔ بهره‌بردارى و نگهدارى از سَدّ و شبکه‌هاى آبيارى و زه‌کشى را تنظيم کنند، محاسبات لازم را انجام دهند و طرح‌هاى توسعهٔ شبکه‌ها را پياده کرده و در اجراء آنها نظارت کنند.


سرمايه‌گذارى‌هاى عظيم در طرح‌هاى توسعهٔ منابع آب، به‌ ويژه در احداث سدها و شبکه‌هاى آبيارى صنعت آب کشور، تربيت کارشناسان بهره‌بردارى و نگهدارى و توسعهٔ سد و شبکه‌ را براى حفظ و حراست از اين سرمايه‌گذارى‌ها الزامى مى‌سازد تا بتوان با بهترين روش از اين تأسيسات حياتى بهره‌بردارى کرده طول عمر مفيد آنها را با نگهدارى مناسب افزايش داد.