هدف تربيت افرادى است که مهارت‌ها و کارآئى‌هاى لازم را جهت اجراء ساختمان‌ها و کارهاى بتنى کسب کنند. داوطلب بايد به کار در کارگاه‌هاى ساختمانى عمدتاً در خارج از شهر قرار دارند، علاقه‌مند باشد. فارغ‌التحصيلان مى‌توانند مشاغل زير را (در سازمان‌هاى دولتى و يا بخش خصوصي) به‌عهده گيرند.


- فعاليت در کليه کارگاه‌هاى عمرانى که تمام يا قسمتى از کارهاى آنها را کارهاى بتنى تشکيل مى‌دهد.


- فعاليت در کليهٔ کارخانه‌هاى مرکزى توليد بتُن و سرپرستى کارگران زير دست جهت تهيه و حل و ريختن بتن در کارگاه‌ها و در محل.


با توجه به گسترش روزافزون ساختمان‌هاى بتنى و محدود شدن مصرف آهن در ساختمان و با توجه به نياز مبرم صنعت به تکنسين‌هائى که بتوانند کارهاى بتنى را به نحو مطلوب انجام دهند، اهميت اين رشته مشخص مى‌شود. دروس اين دوره به‌صورت تئوري، عملى و آزمايشگاهى است. داوطلبان بايد از دانش رياضى و فيزيک به قدر کافى برخوردار بوده قدرت بدنى لازم را نيز داشته باشند.