دورهٔ کارشناسى مهندسى معمارى دوره‌اى است حرفه‌اى که پرورش استعداد خلاقه، انتقال دانش‌ها و مهارت‌هاى عمومى حرفهٔ معمارى و حصول کارآئى عمومى در اين رشته را هدف قرار مى‌دهد. در راستاى هدف فوق سعى شده است که در برنامه‌ريزى اين دوره حداکثر بهاء ممکن به پروژه‌هاى طراحى معمارى و دروس فنى و نظرى پيرامونى آن داده شود.


دورهٔ کارشناسى معمارى حداقل چهار سال به طول مى‌انجامد. پيش از شروع دوره يک نيم‌سال به ‌عنوان پيش‌نياز ارائه مى‌گردد که جزء سنوات تحصيل به حساب نمى‌آيد ولى ۸ واحد آن جزء واحدهاى دوره محسوب مى‌گردد. فارغ‌التحصيلان دورهٔ کارشناسى مهندسى معمارى مى‌توانند در دورهٔ کارشناسى ارشد ناپيوسته ادامه تحصيل دهند.


تعداد کل واحدهاى درسى دوره حدود ۱۴۰ واحد است و فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر به ايفاء نقش در زمينه‌هاى زير خواهند بود:


- طراحى (تک‌بنا يا مجموعهٔ زيستى کوچک)، از طرح‌هاى اوليه تا مراحل اجرائى کار و طراحى اجزاء و عناصر تشکيل‌دهندهٔ بنا که اين زمينه وظيفهٔ محورى کار معمار را تشکيل مى‌دهد.


- همکارى با گروه مهندسان مشاوره معمارى در جهت توسعهٔ طرح‌ها و تهيهٔ نقشه‌هاى معمارى مراحل يک و دو


- نظارت بر صحت انجام کار در عمليات اجرائى پروژه‌هاى معمارى


- مشارکت در مديريت اجرائى پروژه‌هاى معماري


- عضويت در کادر فنى شهردارى‌ها و سازمان‌هاى مشابه


- تدريس در دوره‌هاى کاردانى و همين‌طور دبيرستان‌هاى فنى حرفه‌اى و کار دانش‌ آموزش و پرورش