از آنجائى که اغلب کشورهاى جهان به‌دليل توزيع متنوع عوامل توليد در مناطق مختلف با يکديگر روابط تجارى دارند اهميت برقرارى ارتباط و خريد خارجى نمود پيدا مى‌کند. برقرارى روابط خريد و خريدهاى خارجى نياز به آشنائى با مراحل ورود کالا، اصطلاحات بين‌المللى (Incoterms)، منابع تهيه کالا (Source of supply)، آشنائى با شرايط پرداخت‌ها (Terms of payments)، و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي، بيمه‌هاى حمل و نقل، مراحل ترخيص کالا و ... دارد که مذاکرات در مورد امور فوق‌الذکر برعهدهٔ مديران خريد خارجى و سيستم‌هاى خريد مى‌باشد.