براى آشنايى با محوطه‌هاى باستان‌شناسى استان، برخى از اين محوطه‌هاى تاريخى به اختصار مى‌آيد: