بخش‌بندى کشورى

بر پايه آخرين بخش‌بندى کشورى کره شمالى شامل ۹ استان و چند شهر عمده (پيونگ يانگ، چونگجين، کى سونگ، نامپو) مى‌باشد که هر کدام زير نظر يک شوراى منتخب مردم اداره مى‌شود. گفتنى است که پيونگ يانگ پايتخت اين کشور به‌صورت مستقل اداره مى‌شود.

جدول استان‌هاى کشور و جمعيت آنها بر پايه برآورد سال ۱۹۸۷م.

نام استان‌ها مرکز مساحت جمعيت تخميني
مايل کيلومتر مربع
چاگانگ - دو کانگيه ۶،۵۵۱ ۱۶،۹۶۸ ۱،۱۵۶،۰۰۰
هامگيونگ جنوبي هام هونگ ۷،۳۲۴ ۱۸،۹۷۰ ۲،۵۴۷،۰۰۰
هامگيونگ شمالي چونگجين ۶،۷۸۴ ۱،۵۷۰ ۲،۰۰۳،۰۰۰
هوانگهائه جنوبى هائجو ۳،۰۹۰ ۸،۰۰۲ ۱،۹۱۴،۰۰۰
هوانگهائه شمالي ساريوون ۳،۰۹۲ ۸،۰۰۷ ۱،۴۰۹،۰۰۰
پيونگان جنوبي پيونگ سان ۴،۴۷۰ ۱۱،۵۷۷ ۲،۶۵۳،۰۰۰
پيونگان شمالى سينوئيجو ۴،۷۰۷ ۱۲،۱۹۱ ۲،۳۸۰،۰۰۰
کانگوون وونسان ۴،۳۰۶ ۱۱،۱۵۲ ۱،۲۲۷،۰۰۰
يانگانگ هيه سان ۵،۵۲۸ ۱۴،۳۱۷ ۶۲۸،۰۰۰
شهرهاى عمده
کى سونگ - ۴۸۵ ۱،۲۵۵ ۳۳۱،۰۰۰
نامپو - ۲۹۱ ۷۵۳ ۷۱۵،۰۰۰
پيونگ يانگ پيونگ يانگ ۷۷۲ ۲۰۰۰ ۲،۳۵۵،۰۰۰
ناحيه عمده
هيانگ سان - چيگو - ۲ ۵/۱ ۲۸،۰۰۰
جمع ۴۷،۴۰۰ ۱۲۲،۷۶۲ ۱۹،۳۴۶،۰۰۰

پرچم

پرچم کره شمالى داراى رنگ اصلى سرخ و در قسمت‌هاى بالا و پايين آبى و يک لايه سفيد و تقريباً در ميانه بخش سرخ آن يک ستاره با حاشيه سفيد رنگ مى‌باشد. در اين پرچم علامت ستاره نشانه شکوه و عظمت کيم ايل سونگ در سمت بنيادگذار جمهورى دموکراتيک خلق کره، رنگ سرخ گوياى ميهن‌پرستى و رنگ سفيد نشانه با فرهنگى مردمان کره و رنگ آبى نمايانگر يگانگى مردمان کره در راستاى استقلال و دوستى و آشتى مى‌باشد.


علامت ملى

علامت ملى اين کشور شامل يک سد آبي، يک ستاره سرخ رنگ و جوانه‌هاى گندم و برنج و يک نوار سرخ رنگ باريک که به روى آن جمهورى دموکراتيک خلق کره حک شده است، مى‌باشد. علامت ستاره گوياى شکوه و عظمت کيم ايل سونگ، سد آبى نشان‌دهنده استقلال اقتصادى و قدرت صنايع در کشور، شاخه‌هاى گندم و برنج نشانه استقلال کشاورزى در کشور و نوار سرخ نشان‌دهنده يگانگى و يکپارچگى مردمان کره بر پايه عقيده جوچه (juche) مى‌باشد.