برنج و انواع گوناگون آن

اين محصول با درجه‌بندى‌هاى مختلف و ميزان مرغوبيت توسط اکثر شرکت‌هاى دولتي، بخش خصوصى و نيمه‌دولتى با مارک‌ها و نام‌هاى متفاوت به بازارها جهانى عرضه مى‌گردد، شامل برنج سفيد - White Rice که از نظر مرغوبيت و کيفيت به ۳۹ دسته تقسيم مى‌گردد. به چند نمونه آن اشاره مى‌شود، عبارتند از:


Ekarine Supe., Emata S.M.S,. Emata Burma, Emata Super. Kaukkyee Super, Ngasein Super, Yahine S.M.S Dawebyan Brurma, Meedone Super, Ngakywe Burma, Shwebokhunni, Zeera Super, Bingala. S.M.S و غيره ... .


قيمت هر يک بستگى به درجه خلوص، ريزى و درشتى و شکستگى دارد، غالباً ۴/۱ آنها در هر کيلوگرم داراى رگه‌هاى قرمز و ۱۳ درصد برنج نيم‌دانه و ۲ درصد برنج خورده مى‌باشد. برنج دريائى - Cargo Rice که داراى چهار نمونه مانند Emata Loonzain, Meedon Loonzain و غيره، برنج جوشيده -Boiled Rice در پنج گونه با نام‌هاى Long Boiled, Zeera Boiled و غيره، برنج لعاب‌دار - Giutinous Rice در دو نمونه، و برنج شکسته - Broken Rice در هفت نوع که برحسب شکستگى آن به درجه‌هاى ۱، ۲، ۳، ۴ تقسيم شده، و برنج زرد مايل به قرمز - Rice. Bran که به‌گونه‌هاى مختلف به بازار عرضه مى‌شود، غالباً با سبوس همراه مى‌باشند.

حبوبات و دانه‌هاى گياهى (Puises and Beans)

اين محصولات گياهى که در حجم وسيع صادر مى‌گردند، عبارتند از:


- لوبيا در انواع مختلف مانند Mung Bean، نوعى لوبياى محلى که شامل گونه‌هاى متفاوت Green Matpe، لوبياى سبز و (Black Matpe)، لوبياى سياه، لوبياى شکافدار Matpe split، ماش Green Gram که در اصطلاح تجارى (Pedisein) ناميده مى‌شود. لوبياى تخم پهن Butter bean که در تجارت Lima Bean ناميده مى‌شود، داراى گونه‌هاى مختلف مانند Civet Bean, Sieva Bean مى‌باشد. نوع ديگر لوبيا، لوبياى زباده است، بر دو نوع Toordhall, Sultani/pya که فاقد واژه‌هاى فارسى مى‌باشند. همچنين است، Peyin Bean يا Rice Bean که واژه فارسى ندارند. لوبياى سفيد White Bean لپه‌ها chich pea در انواع مختلف مانند، Gramdhall split, Pegyi انواع نخود نظير Rosepelun, Cawpea, Bocata Bean که فاقد واژه‌هاى فارسى هستند.


- ذرت، Maize، بلال هندى Indian corn و انواع مختلف آن از قبيل Corriander Seeds.


- از بررسى‌هاى به‌عمل آمده، ميزان مرغوبيت اين محصولات از دوران کشتيرانى - Shipping periods مشخص گرديده است.

کنجاله‌هاى روغنى (Oil cakes)

اين تفاله‌هاى روغنى با کيفيت‌هاى مختلف يکى از کالهاى مهم صادراتى برمه مى‌باشد. شامل کنجاله بادام زمينى - Expeller Groundnut cakes با کيفيت ۵۰ درصد، کنجاله پوست بادام - Expller Groundnut Flakes با ۵۲ درصد، کنجاله کنجد - Expller Sessamun cakes با ۴۵ درصد، کنجاله تخم پنبه - Expller Cotton Seed cakes با ۴۳ درصد، کنجاله حاصل از تقطير سبوس برنج - Oil Extracted Rice Bram با ۱۸ درصد کيفيت از جمله کالاهاى صادراتى برمه مى‌باشد.


اين کالاها در مجموع توسط قسمت صادرات و واردات کشور برمه به نشانى زير صادر مى‌گردد.


Myanmar Export Import Coporation (Export Division) 622. Merchant street. Rangoon. Tel: 10100-10155-10077 cable Myan Export Tellex. UBMEIC-BM 2005

کنف (Jute)

کنف يکى ديگر از محصولات صادراتى کشاورزى مى‌باشد. در انواع مختلف نظير کنف سفيد white jute که خود به دسته‌هاى گوناگون و با خصوصيات متفاوت تقسيم مى‌شود، مانندکنف سفيد طلائي، کنف طلائى خالص، کنف نرم ابريشمي، کنف زبر و کلفت، کنف خشک و کنف تُرد و شکننده که در طبقه‌بندى‌هاى مختلف صادر مى‌گردد. اين محصول از طريق آدرس زير صادر مى‌گردد.


Textile Industries Coporation. 53. PYIDAUNGSU yeiktha Rd. Rangoon Burma. Tell: 14399.60341 TEXMIPRO - TEXIND Telex SAMATA - BM 2043.

کائوچو (Rubber)

يکى ديگر از محصولات کشاورزى برمه که در صادرات اين کشور نقش بسيار مهمى دارد، کائوچو مى‌باشد که همراه با خواص، رنگ‌ها و درصدهاى متفاوت به بازارهاى جهانى صادر مى‌گردد. نوع قهوه‌اى رنگ اين محصول بسيار مرغوب مى‌باشد، و در اصطلاح تجارى Ribbed Smoked Sheets ناميده مى‌شود.


ديگر توليدات کشاورزى که شامل، Dried Bamboo Shoots , Salted Bamboo Shoots, Indian Cassialignea, Salted Zenmai يا Cinnamomum يا دارچين و Tamala و (Fresh and Salted) Ginger ميوه و سبزيجات، گياهان داروئى Medicinal plants و نوعى باقلاى دولپه‌اى Splitgram، دانه‌هاى روغنى Soya Beam، انواع عدس Lentils، هل Cardamon، کاسنى Chicory، نوعى بادام موسوم به قرص کمر Cashew - Nuts، مى‌باشند. و در مجموع توسط تعاونى کشاورزى به آدرس زير جهت صادرات ارسال مى‌گردد.


Agriculture Coporation Rangoon. %4 Shwedangon Pagoda Road. Tel. 18170 (Head Office) 14316 (EX-port Seetion). 14292 (Procurementseetion) Cable AGRICORPAgriexport. Agripro. Telex AGRICO-BM 2033

الوار و توليدات جنگلي (Timber and Forest Products)

۱. درخت ساج (Dry/Green) Teak logs، به‌صورت گرده بينه يا کُنده درخت هم به‌صورت خشک و هم به‌طور سبز با درجه‌بندى‌هاى مختلف مرغوبيت از نوع ۲ و ۳ و ۴.


۲. درخت ساج پرورشى Teak conversions که با تغييرات و درجه‌هاى مختلف از نوع IL, F, SB, SA جهت صدور ارسال مى‌گردد.


- تيرهاى چوبى و قطعات بريده شده، تنه درخت (گرده بينه) Flitche در انواع مختلف.


- تخته در ابعاد و انواع مختلف. Planks


- مقوا و تخته‌هاى نئوپان. Boards


- تخته‌هاى روغنى کف کشتى و عرضه آن. Decks


- تير دکل‌هاى کشتى و تيرهاى تلفن. Posts


- ميله‌هاى چوبى مدرج. Scant lings.


- پارکت و نوارهاى چوبى باريک Flooring and Strips در درجه‌بندى ۱ و ۲ و ۳ و مخلوط. چوب‌هاى مخصوص قنداق تفنگ و شبکه‌هاى چوبى Scantling Butt - Ends. صندوق‌هاى چوبى چهارگوش و بشکه‌هاى چوبى جهت بسته‌بندى‌هاى ويژه. Square Butt - Ends


۳. چوب‌هاى سخت جنگلى در قطعات مختلف و به‌صورت گرده بينه.Hard wood Logs


در انواع Tamalan يا (Dalbergia) و Thiwin يا Miletia)Pandula و Padauk يا (Peteto carpus, Macrocarpus) و Pinkado يا Xylia Gur Jan, Dolabri formis) يا (Dipterocarpus)


۴. تختهٔ چندلا و روکش‌هاى چوبى Plywood and Veneer در رنگ‌ها و طرح‌هاى گوناگون.


۵. چوب‌هاى سخت جنگلى در قطعات مختلف و تخته سه لا Hard wood Conversions


۶. انواع ثعلبها.(Orchilds)


۷. انواع نيشکر. Canes در رنگ‌ها و کيفيت‌هاى گوناگون


۸. عاج فيل، دندان اسب و دندان گراز. Ivory and Tusk


۹. سريشم. Agar or Eagle wood


که مجموع اين محصولات توسط شرکت تعاونى الوار به آدرس زير صادر مى‌گردد (Timber Corporation Ahlone Rangoon Tel. 13933 Cable TIMPRO Telex Timcor BM 2045 P.O.BOX 206).