حرکات گره‌اى (تصوير حرکت گره‌اى)

چون اين حرکت فشار زيادى را بر روى کمر و ديسک‌هاى ستون فقرات و ناحيهٔ گردنى وارد مى‌آورد و از طرفى موجب فشردگى شش‌ها و قلب مى‌شود و در امر تنفس تأثير منفى مى‌گذارد، انجام آن براى ورزشکاران تازه‌کار و حتى ورزشکاران نسبتاً خوب توصيه نمى‌شود. اين حرکت کششى ممکن است تنها مورد نياز کشتى‌گيران، جودوکاران و يوگاکاران باشد که در اين‌صورت به‌هنگام اجرا، بايد مسائل ايمنى و تکنيک درست اجراء آن رعايت شود.


حرکت کششى مانع ( تصوير حرکت کششى مانع )

اين حرکت براى کشش عضلات همسترينگ و کمر و بافت‌‌هاى نرم آنها طراحى شده است و موجب کشيده‌شدن ليگامنت‌هاى ميانى زانو نيز مى‌شود. انجام اين حرکت در دانش‌آموزانى که فاقد عضلات قوى هستند موجب ناپايدارى زانو و باعث چرخش و فشردگى کشکک مى‌شود به طورى‌که ممکن است کشکک به‌طرف داخل جابه‌جا شود. در صورتى‌که مى‌خواهيد اين حرکت را انجام دهيد به‌جاى قراردادن پا به پهلو آن را به‌طرف داخل تا کنيد.


حرکت نشستن روى زانوها

اجراء اين حرکت با وزنه يا بدون وزنه مى‌تواند منجر به آسيب‌‌زدن زردپى‌ها يا ليگامنت‌هاى جانبى‌شده، موجب فشردگى کشکک گردد.