ورزش به آن حدى از گسترش و توسعه رسيده است که از طرف کارشناسان به‌عنوان جهان کوچک در جامعه قلمداد مى‌شود. از طرفى ورزش ارزش‌ها، ساختار و نيروهاى محرکه جامعه را نشان مى‌دهد و ويژگى‌هاى اجتماعى را منعکس مى‌سازد. ايتزن (Eitzen) و سيج (Sage) اظهار مى‌دارند که روحيهٔ رقابت و مبارزه‌طلبي، علاقه به ماديات و پديده‌هاى مادي، تسلط بورکراسى بر افراد، توزيع ناعادلانه و نامتعادل قدرت، از خصوصيات و ويژگى‌هاى مشترک قلمرو ورزش و جامعه است. شيوع ورزش در جامعه و ماهيت تربيتى آن موجب بررسى آن از ديدگاه جامعه‌شناسى شده است.


جامعه‌شناسى، مطالعهٔ مردم، گروه‌ها، اشخاص و فعاليت‌هاى انسان را تحت عنوان رفتار اجتماعي، گروه‌ها و آداب و رسوم و نظم اجتماعى مورد توجه قرار مى‌دهد. جامعه‌شناسى علمى است که به بررسى نهادهاى اجتماعى نظير مذهب، خانواده، حکومت و تعليم و تربيت و تفريح علاقمند است. جامعه‌شناس، تأثير نهادهاى اجتماعى بر فرد، رفتار اجتماعى و ارتباطات انسان در گروه و يا در نهاد و چگونگى تأثير نهادها بر انسان و ارتباطات درونى و متقابل نهادهاى اجتماعى چون ورزش، تربيت، مذهب و حکومت را مورد توجه قرار مى‌دهد. گسترش ورزش به‌عنوان بُعد مهمى از روند زندگى و تأثير ورزش بر رفتار انسان و نهادهاى اجتماعى تشکيل‌دهندهٔ جامعه و زمينه‌هاى فرهنگى جامعه، موجب شده تا مربيان تربيت بدنى و جامعه‌شناسان براى مطالعهٔ اين مقوله توجه بيشترى مبذول دارند. جامعه‌شناسى ورزشى بررسى ارتباط جامعه و ورزش را در بر مى‌گيرد.