سنجش ديدگاه‌ها و نگرش‌ها از امور کيفى هستند که ابزارهاى ويژه‌اى را در چارچوب مقياس‌هاى اسمى - عددى براى اندازه‌گيرى متغيرها طلب مى‌کنند. محققان علوم اجتماعى و انسانى سعى نموده‌اند براى سنجش نگرش‌ها، تمايلات، گرايش‌ها و آرزوها، اقدام به طراحى و ابداع ابزارهايى بنمايند که بعنوان طيف شهرت دارند. در اينجا به بيان مختصر سه طيف تحت عنوان بوگاردوس (Bogardus) ، ليکرت (Likert) و گاتمن (Gutman) پرداخته مى‌شود.