(منبع: طرح پرسشنامه و سنجش نگرش‌ها؛ ص ۱۵۸)

ليکرت که از سال ۱۹۳۹ مديريت بخش بررسى‌هاى افکار عمومى را در وزارت کشاورزى امريکا برعهده داشت اين طيف را ارائه داد. اين طيف از پنج قسمت مساوى تشکيل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقيق تعدادى گويه در اختيار پاسخگو قرار مى‌دهد تا گرايش خود را دربارۀ آن مشخص نمايد. طيف از گرايش کاملاً موافق تا گرايش کاملاً مخالف کشيده مى‌شود.محقق مى‌تواند به هر يک از قسمت‌هاى طيف شماره‌هايى از ۱ تا ۵ اختصاص دهد؛ مثلاً به گرايش موافق شماره ۵ و به گرايش کاملاً مخالف شماره ۱ بدهد، سپس نمره هر يک از عبارت‌ها را محاسبه کند

جدول نمونه‌اى از گويه‌ها براساس طيف ليکرت درباره نگرش مادر به فرزند

شماره گويه گويه - عبارت کاملاً موافق ۵ موافق ۴ بى‌نظر ۳ مخالف ۲ کاملاً مخالف ۱
۱ کودکان سبب نزديکى زن و شوهر به همديگر مى‌شوند.    *
۲ آموزش نحوهٔ انجام دادن کارها به کودکان لذت‌بخش است. *
۳ کودکان نيازمند هستند که برخى از خباثت‌هاى طبيعى آنان درمان شود *
۴ مادرى که فرزندان خردسال دارد کمبود هم‌صحبتى با بزرگسالان را احساس مى‌کند *
۵ رويهم رفته بچه‌ها بيشتر نعمت هستند تا زحمت. *
۶ غالباً دشوار است که انسان خونسردى خود را مقابل بچه‌ها حفظ کند. *
۷ مواظبت از بچه‌ها مستلزم صرف انرژى بسيار است.   *
۸ اگر امکانات ما اجازه مى‌داد ترجيح مى‌داديم فرزندانمان را به مدرسه شبانه‌روزى بفرستيم *
۹ در شرايط سخت زندگي، بچه‌ها سرچشمهٔ شهامت و الهامند. *
۱۰ اگر زندگى من يک بار ديگر تکرار شود، دوست دارم بچه داشته باشم. *