لگن خاصره داراى ساختمانى کاسه‌اى شکل است که به قسمت پائين ستون فقرات متصل است. نقش لگن خاصره حفاظت و حمايت از محتويات قسمت پائين حفره شکم مى‌باشد. و هم‌چنين لگن خاصره داراى فرورفتگى‌هاى مناسب براى مفصل ران است.


هر پا تشکيل شده است از: استخوان ران؛ دو استخوان ساق پا (درشت نى و نازک ني) و تعدادى استخوان‌هاى کوچک پا و قوزک. استخوان ران از باسن تا زانو ادامه مى‌يابد و بزرگترين و قوى‌ترين استخوان بدن است. اين استخوان در قسمت پائين بخشى از مفصل زانو را مى‌سازد، سر بالائى اين استخوان به لگن خاصره جفت مى‌شود.


کاسهٔ زانو يک استخوان کوچک مسطح است که در جلوى مفصل زانو قرار مى‌گيرد. دو استخوان ساق پا مفصل زانو را به قوزک پا متصل مى‌کنند. استخوان بلند نازک‌نى در پشت استخوان ضخيم‌تر يعنى درشت‌نى قرار دارد.


تعداد زيادى از استخوان‌هاى کوچک، کف پا و برجستگى روى پا و انگشتان پا را مى‌سازند.