فتق شکمى عبارت است از برآمدگى قسمتى از محتويات شکم که از ديوارهٔ ماهيچه‌اى شکم از زير پوست بيرون بزند.


فتق بيشتر در کشالهٔ ران اتفاق مى‌افتد اما در ناحيهٔ ناف يا از طريق محل جراحى شکم هم رخ مى‌دهد. فتق بيشتر به‌هنگام بلند کردن جسم سنگين يا سرفهٔ شديد اتفاق مى‌افتد.- عوارض و نشانه‌ها:

ورم بدون دردى که ممکن است همانطور باقى بماند يا بدتر شود يا احتمالاً يک ورم ناگهانى دردناک همراه با استفراغ است (اين حالت اخير نشان‌دهندهٔ فتق ”مختنق“ است که حالت وخيمى به شمار مى‌رود و بايستى مصدوم به‌صورت اورژانس نزد پزشک برده شود).


- درمان:

۱. به مصدوم اطمينان‌خاطر بدهيد.


۲. مصدوم را در حالت نيمه خوابيده قرار دهيد سر و شانه‌هاى وى را تکيه بدهيد، زانوها را خم کنيد و در همين وضعيت نگهداريد.


۳. اگر مصدوم استفراغ کرد يا به نظر رسيد که مى‌خواهد استفراغ کند او را در وضعيت بهبود (مبحث وضعيت بهبود) قرار دهيد.


۴. دکتر را خبر کنيد.


نبايد سعى کنيد که ورم را کمتر کنيد يا بخوابانيد.