ابزارها

۱. اره دست: همان ارهٔ معمولى است که تيغه‌هاى متفاوت دارد.


۲. ارهٔ چوب‌بر: تيغه‌اى است باريک به‌طول ۱۳ سانتى‌متر که دنده‌هاى آن به‌صورت زوج با فواصل کم قرار گرفته است. اين تيغه بر سر کمان اره متصل مى‌شود و براى بريدن فلز به‌کار مى‌رود. اما در معرق، شماره‌هاى دو صفر، يک و دو آن براى بريدن صدف و عاج و شبه‌عاج استفاده مى‌شود.


۳. ارهٔ فلز: تيغه‌اى است باريک به‌طول ۱۳ سانتى‌متر که دنده‌هاى آن به‌صورت فرد با فواصل کم قرار گرفته است. اين تيغه بر سر کمان اره متصل مى‌شود و براى بريدن چون به‌کار مى‌رود. شماره‌هاى دو صفر و يک آن در معرق استفاده مى‌شود.


۴. پرس برقي


۵. پرس دستي


۶. پيشکار: قطعه چوبى است مستطيل شکل که يک طرف عرض آن بر لبهٔ ميز محکم مى‌شود و در طرف ديگر شيارى وجود دارد که در ميان تخته به‌هم متصل مى‌شود و از آن براى خرد کردن و دوربرى نقش‌هاى چوبى استفاده مى‌شود.


۷. تيزک: قطعه فلز نوک‌تيزى است که قابليت انعطاف بسيار دارد و براى برداشتن نقش‌هاى چوبى بريده شده از درون قالب خود، استفاده مى‌شود.


۸. چکش (نوع ۱۰۰ گرمي)


۹. سوهان تخت


۱۰. سوهان چوب ساب


۱۱. کمان اره: وسيله‌اى است فلزى و منحنى به‌شکل نعل اسب که دسته‌اى چوبى به يک سر آزاد آن متصل است و تيغه‌هايى با شماره‌هاى متفاوت به‌وسيله دو پيچ خروسک به دو سر آن متصل مى‌شود.


۱۲. رندهٔ دستي


۱۳. سنگ نفت: قطعه سنگ سياه رنگى است که در ميان قالبى از چوب جاى گرفته است و براى تيز کردن تيزک به‌کار مى‌رود.


۱۴. گازانبر


۱۵. گونيا


۱۶. ليسه


۱۷. ماشين پرداخت: دستگاهى است به‌طول ۴۵ سانتى‌متر و شامل سه بخش دسته، بدنه و صفحات پرداخت‌کننده.


۱۸. متهٔ دستي: وسيله‌اى است به‌طول ۳۰ سانتى‌متر که شامل سر مته، بدنه و دسته است.


۱۹. مداد و متر


۲۰ مغار ليسه تيزکن


۲۱. ميخ

مواد مصرفى

۱. چوب‌هاى صنعتي


۲. صدف، عاج، شبه‌عاج


۳. مواد چسبنده (چسب فوري، سريشم سرد، پودر حمرا)


۴. مواد محافظ و جلا دهنده (پلى‌استر - کيلر)


۵. خمير سياه