طلاکوبى

طلاکوبى نوعى تزئين در هنرهاى سنتى دستى ايرانى است. طلاکوبى از شيوه‌هاى تزئين اشياء و آثار فولادى است که امروزه در شهر اصفهان رواج دارد.


طلاکوبى بر روى عَلَم‌ها نيز به‌کار مى‌رود. بر روى تيغه‌هاى عَلَم به‌ويژه تيغهٔ وسط که بلندتر از ساير تيغه‌ها است، اسماء مبارکه طلاکوبى مى‌شوند.


در طلاکوبى ابتدا نقش موردنظر را بر روى شيء با شيارهاى کم‌عمق مشخص و زبر مى‌کنند و سپس مفتول طلايى بسيار نازکى را در آن شيار جاى داده و سپس با چکش‌کارى آن را پرداخت مى‌کنند و سپس با مصقل آن را صيقل و جلا مى‌دهند.


در حال حاضر طلاکوبى بر روى مجسمه‌هاى پرندگان و حيوانات نظير طاووس، کبوتر، آهو، شير و ... نيز صورت مى‌گيرد.

نقره‌کوبى

نقره‌کوبى نوعى تزئين در هنرهاى دستى سنتى است. در نقره‌کوبى ابتدا نقش موردنظر را بر روى شيء با شيارهاى کم‌عمق مشخص مى‌کنند و سپس مفتول نقره‌اى بسيار نازکى را در آن شيار جاى داده و سپس با چکش‌کارى آن را پرداخت مى‌کنند و بعد آن را صيقل و جلا مى‌دهند.

حکاکى

حکاکى عبارت است از هنر خراشاندن و ايجاد نقوش ساده سطحى و کم‌عمق بر روى فلز به کمک ابزار و وسايل ساده فلزي. در اين روش با استفاده از قلم‌هاى مختلف و ضربات چکش بر قلم نقوش را ايجاد مى‌کنند. از مراکز مهم اين هنر در حال حاضر اصفهان، زنجان، تبريز و تهران است.


ظرف شکلات مسى حکاکى شده ، اصفهان
ظرف شکلات مسى حکاکى شده ، اصفهان

کوزه مسى حکاکى شده ، اصفهان
کوزه مسى حکاکى شده ، اصفهان