منطقه تهران که در شمال غرب فلات مرکزى ايران قرار گرفته از زمان‌هاى دور و ادوار پيش از تاريخ منطقه‌اى مسکونى بوده و ردپاى فرهنگ‌هاى پيش از تاريخى را در گوشه و کنار آن مى‌توان سراغ گرفت. بررسى‌ها و کاوش‌هاى باستان‌شناسى از يک سده قبل تا به امروز بسيارى از مراکز فرهنگى در دشت تهران را مشخص و معلوم ساخته و نشان مى‌دهد که اين دشت حداقل از نيمه دوم هزاره دوم (عصر آهن) تا به امروز مسکونى بوده است. از زمانى که شهر تهران در سال ۱۲۰۰ هـ.ق توسط آقامحمدخان قاجار به پايتختى ايران برگزيده شد تا به امروز حوادث بى‌شمارى را به خود ديده است. نگاهى مى‌اندازيم به تهران تاريخى از گذشته‌هاى دور تا کنون.

‌کرج

اين شهرستان در غرب شهر تهران قرار گرفته و داراى آثار تاريخى بسيار است. آبادانى و توسعه کرج در دوره قاجار و پس از آن صورت گرفت. کاخ سليمانيه نيز به دستور فتحعلى‌شاه در آنجا ساخته شد.