کاروانسراى احمدى

کاروانسراى احمدى در کنار بازار وکيل، متشکل از قسمت اندرونى و بيرونى با تعداد زيادى حجره در دو طبقه و ايوان‌هاى با ستون‌هاى يک‌پارچه سنگي، تزيينات کاشى‌کاري، صحنى با حوض مدور و خوش نقش، درهاى چوبى و قديمى و يک سنگاب قديمى است.

کارونسراى روغنى

اين کاروانسرا در کنار راسته اصلى بازار وکيل قرار دارد و از طريق دالانى با آن مرتبط است. اين بنا داراى صحن در ميانه و حجره‌هايى در اطراف آن، ازاره سنگى حجارى شده و تزيينات کاشى‌کارى است.

کاروانسراى سروى

کاروانسراى سروى در مرکز نى‌ريز قرار دارد و در قديم کاروان‌هاى تجارى استان‌هاى کرمان، يزد، بندرعباس و فارس، در اين کاروانسرا استراحت مى‌کردند. کنار کاروانسرا حمام حاج محمدحسن به سبک حمام گنجعلى‌خان کرمان، داراى ارزش تاريخى و معمارى است.

کاروانسراى فيل

اين بنا بين بازار شمشيرگرها و ترکش‌دوزها، در سمت غربى بازار وکيل قرار دارد و در ورودى آن از طريق بازار شمشيرگرها است. بنا داراى طرح مربع و در هر ضلع آن هفت حجره و در هر زاويه، يک حجره وجود دارد. درهاى قديمى و زيباى حجره‌ها اغلب برجاست.

کاروانسراى گمرک

اين بنا بعد از کاروانسراى احمدى در بازار وکيل واقع شده و کارکرد اصلى آن در ارتباط با گمرک بود. پنجره‌هاى مشبک زيبا، ازاره سنگي، حوضى با لبه و پاشويه سنگى سرخ از ويژگى‌هاى بنا است.

کاروانسراى نى‌ريز

اين کاروانسرا در مرکز شهر نى‌ريز قرار دارد. در گذشته کاروان‌هاى تجارى استان‌هاى کرمان، يزد، بندرعباس و فارس که از اين مسير عبور مى‌کردند، در اين کاروانسرا که به عنوان يک مرکز مهم تجارى مطرح بود، استراحت مى‌کردند. در کنار اين کاروانسرا حمامى به سبک حمام گنجعلى‌خان کرمان وجود دارد. اين کاروانسرا و حمام هنوز برجاى هستند.