طبق مادهٔ ۳۴ قانون اساسى رومانى هر شهروندى که تا روز انتخابات به سن هيجده‌سالگى برسد حق خواهد داشت رأى بدهد. افرادى که از نظر فکرى ناتوان، ناقص و محجور هستند و همچنين افرادى که رفع محروميت آنان بايد طبق رأى نهائى دادگاه تعيين شود، حق رأى دادن نخواهند داشت.


افرادى که قصد دارند نامزد انتخابات مجلس و رياست جمهورى شوند بايد تا روز انتخابات، حداقل ۲۳ سال براى نامزدى مجلس نمايندگان و يا دستگاه‌هاى محلى و حداقل ۳۵ سال براى مجلس سنا و رياست جمهوري، سن داشته باشند.


با توجه به سيستم چندحزبى در اين کشور به هنگام برگزارى انتخابات، احزاب کانديداهاى خود را معرفى مى‌نمايند. البته افرادى به‌صورت منفرد نيز مى‌توانند خود را کانديدا نمايند.


شرط ورود به پارلمان به‌دست آوردن حداقل سه درصد آراء مى‌باشد. ضمناً هر کدام از اقليت‌هاى ملى رومانى بدون توجه به ميزان آنها داراى يک کرسى در مجلس نمايندگان مى‌باشند. تعداد اين اقليت‌ها ۱۵ کرسى پارلمان را در اختيار دارند.انتخابات پارلمانى و شوراهاى محلى يک مرحله‌اى است و کانديداهائى که بيشترين رأى را کسب نمايند، انتخاب خواهند شد.