در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ رشد اقتصادى در برخى از بخش‌ها مشاهده مى‌شود. رشد توليد ناخالص ۵/۴ درصد در مقابل ۲/۳ درصد براى سال گذشته بوده است. البته اين ميزان از هدف تعيين شده براى اين سال که ۵ درصد بوده کمى پائين‌تر است. اين رشد از طرف بخش کشاورزى از طريق محصولات برنج، کتان و گندم تأمين مى‌شود.


رشد اقتصادى در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹، ۵/۵ درصد در مقابل ۹/۱ درصد در سال ۹۹-۱۹۹۸ بوده است. هدف رشد در سال ۲۰۰۰-۴/۳ درصد بوده است. بخش صنايع در سال ۱۹۹۹، ۶/۱ درصد و در سال ۲۰۰۰، ۰۴/۰ درصد رشد داشت. اين رشد پائين به دليل کاهش توليد در بخش صنايع توليد شکر تا ۲۴ درصد بوده است. به استثناءِ بخش توليد شکر در ديگر بخش‌هاى صنايع رشد سريع ۴/۶ درصد در مقابل ۵/۳ درصد در سال ۱۹۹۹ مشاهده مى‌شود. در واقع به استثناءِ صنايع توليد شکر در سال ۲۰۰۰ بخش‌هاى ديگر صنايع به پنج سال گذشته رشد خوبى داشته‌اند.


در بخش خدمات، ۵/۴ درصد رشد در سال ۲۰۰۰ در مقابل ۱/۴ درصد در سال ۱۹۹۹، مشاهده مى‌شود جدول زير (Economic Survey, 1999-2000.P:2.) رشد اقتصادى در بخش‌هاى‌ مختلف نشان مى‌دهد:

جدول رشد اقتصادى در بخش‌هاى مختلف

واحد دهه ۱۹۸۰ ۹۵-۱۹۹۰ ۲۰۰۰-۱۹۹۵ ۲۰۰۰-۱۹۹۹
نرخ رشد GDP
(توليد ناخالص داخلى)
درصد ۶/۱ ۵/۱ ۴/۱ ۴/۵
- کشاورزى درصد ۴/۱ ۴/۲ ۴/۶ ۵/۵
- صنايع درصد ۸/۲ ۵/۷ ۴/۰ ۱/۶
- صنايع سنگين درصد ۸/۲ ۴/۷ ۲/۳ ۰/۰۴
- خدمات درصد ۶/۶ ۵/۱ ۴/۱ ۴/۵
کل سرمايه گذارى درصدى از توليد ۱۸/۶ ۲۲/۲ ۱۷/۱ ۱۵/۰
- سرمايه‌گذارى ثابت ناخالص داخلى ۱۶/۸ ۱۸/۰ ۱۵/۳ ۱۳/۴
- سرمايه‌گذارى عمومى ناخالص داخلى ۹/۱ ۸/۶ ۶/۱ ۵/۳
- سرمايه‌گذارى خصوصى ناخالص داخلى ۷/۸ ۹/۴ ۸/۸ ۸/۱
پس انداز ملى ناخالص داخلى ۱۴/۷ ۱۴/۲ ۱۱/۱ ۱۲/۲
- پس انداز داخلى ناخالص داخلى ۷/۷ ۱۳/۴ ۱۴/۶ ۱۴/۰