کره شمالى در سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى زير عضويت دارد:


- سازمان ملل متحد (UN).

- سازمان هواشناسى بين‌المللى (WMO).

- سازمان يونسکو (UNESCO).

- سازمان بهداشت جهانى (WHO).

- سازمان بين‌المللى بازرگانى دريايى (IMO).

- سازمان خواربار و کشاورزى جهان (FAO).

- سازمان بين‌المللى هواپيمايى کشورى (ICAO).

- سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (UNIDO).

- اتحاديه بين‌المللى پست (IPU).

- اتحاديه بين‌المللى ارتباطات (ITU).

- کنفرانس گسترش بازرگانى سازمان ملل متحد (UNCTAD).

- اتحاديه ميان مجلس‌ها.

- کنفرانس برنامه سازمان ملل متحد (UNDP).


افزون بر اينها اين کشور در ۱۵۰ سازمان و تشکيلات سياسي، اقتصادي، علمي، فرهنگى بين‌المللى ديگر نيز عضويت دارد.