امور دفاعى برمه در وزارت دفاع متمرکز است، و فرمانده‌هان نيروها تابع وزير دفاع هستند. برمه داراى نيروهاى دريائي، هوائى و زمينى مى‌باشد. عده کل نفرات ارتش برمه در ۱۹۸۲ به ۱۷۹ هزار نفر مى‌رسيد، که ۱۶۳ هزار نفر در نيروى زميني، هفت هزار نفر در نيروى دريائى و ۹ هزار نفر در نيروى دريائى شاغل بوده‌اند. نيروهاى شبه نظامى نيز از يک نيروى پليس خلق ۳۸ هزار نفرى و يک نيروى ژاندرام ۳۵ هزار نفرى تشکيل يافته است. هزينه‌هاى اختصاص داده شده به امور دفاعى در ۱۹۸۱ به ۱۴۰۰ کيات (در حدود ۲۰۰ ميليون دلار) بالغ مى‌گرديده است. افراد مورد نياز ارتش از ميان ۲۵۰ هزار جوان برمه‌اى که همه ساله به سن خدمت مى‌رسند، انتخاب و به خدمت وظيفه اعزام مى‌شوند. سيستم درجه‌هاى ارتش شبيه به سيستم انگليس است. خدمت وظيفه در برمه اجبارى مى‌باشد، ليکن هيچ‌گاه دولت مجبور به سربازگيرى نشده است. زيرا تعداد داوطلبين خدمت در ارتش بيش از حد نياز ارتش بوده است، عمده مشکلات نظامى برمه مربوط به مسائل داخلى و سرکوب شورش‌هاى اقوام نژادهاى داخلى مى‌باشد که خواهان استقلال هستند.


از لحاظ خارجى خطر چندانى برمه را تهديد نمى‌کند، زيرا که اختلافات مرزى با بنگلادش نسبتاً برطرف شده. در خصوص جلوگيرى از شورش اقوام سرحدى بين برمه و هند همکارى‌هائى صورت گرفته است، از ادعاهاى خود صرف‌نظر کرده يا لااقل آنها را مسکوت گذارده است.


بين برمه و لائوس نيز در حال حاضر اختلاف خاصى وجود ندارد، لذا عمده استراتژى نظامى برمه، سرکوبى شورش‌ها و طغيان‌هاى داخلى و نيروى (کمونيست) مى‌باشد.


به‌طور کلى سيستم دفاعى و بافت ارتش را در کشور برمه براساس آخرين آمار مى‌توان به شکل زير بيان نمود.


مجموع نيروهاى مسلح - Total Armed Forces کشور ۲۸۰،۰۰۰ نفر که به سه قبسمت، نيروى زميني، نيروى دريائي، نيروى هوائى تقسيم گرديده‌اند.