نظام حکومت مپلا قانون‌اساسى آنگولا را در نوامبر ۱۹۷۵ تصويب کرد و در اکتبر ۱۹۷۶، سپتامبر ۱۹۸۰، مارس ۱۹۹۱، و آوريل و آکوست ۱۹۹۲ اصلاحاتى درباره آن صورت گرفت. جمهورى آنگولا دولتى حاکم و مستقل بوده که هدف اوليه آن ايجاد جامعه‌اى آزاد و دموکراتيک براساس صلح، عدالت و پيشرفت اجتماعي، مى‌باشد. دولتى دموکراتيک براساس قانون، که به اتحاد ملى تشکيل شده و براساس احترام به انسان، آزادى عقيده و وجود سازمان‌هاى سياسى با محترم داشتن و ضمانت حقوق اساسى و آزادى افراد خواه فردى يا جمعي. حاکميت مى‌بايست ناشى از مردم باشد که قدرت سياسى را به‌طور واحد اعمال مى‌کنند. جمهورى آنگولا دولتى متحد و تقسيم‌نشدنى است. امکانات اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى مى‌بايست در تمامى مناطق کشور براى نيل به توسعه همگانى تمامى ملت، و همچنين حذف منطقه‌گرائى و قبيله‌گرائي، به‌کار گرفته شود. طبق قانون‌اساسى جمهورى آنگولا، کشورى سکولار مى‌باشد لذا دولت و مؤسسات مذهبى مى‌بايست کاملاً از هم جدا بوده و تمامى مذاهب مورد احترام هستند. سيستم اقتصادى بر پايه همزيستى صورت‌هاى مختلفى از مالکيت عمومي، شخصي، مشترک تعاونى و خانوادگى بوده و تمامى روش‌هاى فوق مى‌بايستى به‌طور برابر مورد حمايت باشند. دولت مى‌بايست براساس و هماهنگ با قانون از سرمايه‌گذارى و مالکيت خارجى حمايت نمايد. سيستم پولى مى‌بايست در خدمت اقتصاد، اجتماع و نيازهاى اجرائى دولتى بوده و توزيع سالم ثروت و درآمد را تضمين نمايد. ماليات‌ها مى‌بايست صرفاً بر اساس قانون وضع يا حذف شود. دولت مى‌بايست با بى‌سوادى مبارزه کرده و مشوق توسعه آموزش و فرهنگ صحيح کشور باشد.