پيچ‌پيچک مهارتى است که کشتى‌گير مجرى در گارد موافق و يا مخالف، با گرفتن يک دست حريف در حالت‌هاى مختلف، از داخل يا از خارج، به‌صورت تهاجمى و يا در وضعيت تدافعى و يا چرخش يک دور کامل حول محور دست گرفته‌شدهٔ حريف و بردن کمر و نشيمنگاه خود به زير مرکز ثقل بدن او، او را از بالا به روى تشک به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که ممکن است حريف خاک شود و يا اينکه به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به روى پل رود.

پيچ‌ پيچک در گارد موافق (Standing Spin under)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف دست گارد خود را به زير بغل دست غيرگارد مجرى قرار مى‌دهد، مجرى همين دست را از بازو با دست غيرگارد خود محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، پيچ‌پيچک در گارد موافق مجرى پاى گارد خود را روبه‌روى پاى گارد قرار داده، با کشيدن حريف به‌طرف پائين سعى مى‌کند تا حريف را به‌‌طرف جلو خم نمايد و به اين وسيله فضائى زير مرکز ثقل بدن حريف ايجاد کند. سپس مجرى با قرار دادن پاى غيرگارد به پشت پاى گارد خود و رفتن به زير دست گرفته‌شدهٔ حريف و انجام عمل چرخشى کامل، کمر و نشيمنگاه خود را از زير بدن حريف بيرون برده، به دور دست گرفته‌شدهٔ حريف مى‌پيچد و بدون اينکه دست حريف را رها کند، او را از بالاى سر خود به گونه‌اى به روى تشک پرتاب مى‌کند که حريف به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، پيچ‌پيچک در گارد موافق اگر حريف مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى گيرد و در صورتى که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن پيچ‌پيچک در گارد موافق).


فن پيچ‌پيچک در گارد موافق
فن پيچ‌پيچک در گارد موافق

پيچ‌ پيچک در گارد مخالف (Standing spin under)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف دست گارد خود را به زير بغل مجرى قرار داده، مجرى همين دست را از بازو با دست گارد و غيرگارد خود محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، پيچ‌پيچک در گارد مخالف مجرى پاى گارد خود را به داخل پاهاى حريف برده، با کشيدن حريف به‌طرف پائين سعى مى‌کند تا حريف را به‌طرف جلو خم نمايد و بدين‌وسيله فضائى زير مرکز ثقل بدن حريف ايجاد کند. سپس با پرتاب پاى غيرگارد خود به بيرون پاهاى حريف و جلوتر از پاى گارد خود، همراه با قوسى که به کمر خود مى‌دهد، بدن خود را به زير مرکز ثقل بدن حريف برده، با انجام عمل چرخشى کامل، حول محور دست گرفته‌شدهٔ حريف، بدون اين که دست او را رها کند، او را از بالاى سر خود به روى پل پرتاب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، پيچ‌پيچک در گارد مخالف اگر حريف مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن پيچ‌پيچک در گارد مخالف).


فن پيچ‌پيچک در گارد مخالف
فن پيچ‌پيچک در گارد مخالف