زيرگيرى عبارت است از روش گرفتن يک يا هر دو پاى حريف و سپس اجراء و انجام عملياتى بر روى پا يا پاهاى گرفته‌شدهٔ او که منتج به کسب نتيجه‌اى در ورزش کشتى مى‌شود.


اصولاً با توجه به اينکه شروع و پايان اجراء هر مهارت در ورزش کشتي، مستلزم طى سه مرحلهٔ گرفتن، اجراء و نتيجه‌گيرى است زيرگيرى متناسب با هدف و محل گرفتن، جهت و مسير اقدام به گرفتن، روش و تاکتيک، فاصله، تعداد پاها (يک خم و يا دو خم)، نوع گارد، محل قرار دادن پا يا پاهاى حريف، عمليات و واکنش حريف، در هر يک از سه مرحلهٔ گرفتن، اجراء و نتيجه‌گيرى داراى تقسيم‌بندى‌هاى متعدد و بى‌شمارى است.