فن دست تو عبارت است از گرفتن دست حريف و کشيدن آن به‌طرف خود. اين فن در گارد موافق و مخالف و در حالت‌هاى مختلف، هنگام سرشاخ شدن، زيرگيري، خيمه زدن و غيره به‌صورت ساده (در گارد مخالف) و به شکل يک دست دو دست و يا چرخشى (در گارد مخالف) قابل اجراء است. با اجراء فن دست تو، به‌عنوان تکنيک و تاکتيکى ساده، مى‌توان کمر حريف را براى اجراء فنونى مانند سوبلس، سالتو، استارت، و غيره گرفت و يا مى‌توان از آن به‌عنوان وسيله‌اى براى پيش‌انداز نمودن حريف، خاک کردن او، زيرگيرى و يا اجراء فنونى مانند سگک سرپا، يک دست و يک پا و غيره استفاده نمود.

دست تو در گارد موافق (روش ساده)

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى با دست غيرگارد خود، مچ دست گارد حريف را گرفته و به کمک دست گارد خود از داخل بازوى دست گارد او را مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در اين حالت مجرى با کشيدن دست گرفته‌شدهٔ حريف به‌طرف داخل و رفتن به پشت او، کمر او را گرفته، سپس با سد کردن پاى گارد خود به جلوى پاى گارد حريف، او را به روى تشک درو مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

در حالت، فن دست تو در گارد موافق (روش ساده) فقط حريف خاک مى‌شود و يک امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن دست تو در گارد موافق - روش ساده).


فن دست تو در گارد موافق (روش ساده)
فن دست تو در گارد موافق (روش ساده)

دست تو در گارد مخالف (روش ساده)

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى با دست گارد خود مچ دست گارد حريف را گرفته و با دست غيرگارد خود، بازوى دست گارد او را از داخل مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، فن دست تو در گارد مخالف مجرى با کشيدن دست گرفته‌شدهٔ حريف به طرف داخل، پاى گارد خود را به داخل پاهاى حريف برده، سپس کمر او را مى‌گيرد و با فشارى که به طرف جلو به حريف وارد مى‌کند، او را در يک حالت بى‌تعادلى وادار به خاک شدن مى‌نمايد.


- نتيجه‌گيرى :

در شرايط، فن دست تو در گارد مخالف (روش ساده) حريف فقط خاک مى‌شود و يک امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن دست تو در گارد مخالف - روش ساده).


فن دست تو در گارد مخالف (روش ساده)
فن دست تو در گارد مخالف (روش ساده)