زير دو خم در گارد موافق و مخالف و در حالت سر رو و نشسته گرفته مى‌شود. اين کار، اغلب در گارد موافق و در موارد بسيار معدودى در گارد مخالف اجراء مى‌شود.

زير دو خم گردون، نشسته، در گارد موافق، ميانکوب از بيرون (Double leg and outside turnover)

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى در گارد موافق با يک حرکت سرعتى اقدام به گرفتن زير دو خم حريف نموده، بدين‌صورت که حريف به روى او خيمه مى‌زند و زانوهاى او به روى تشک قرار مى‌گيرد و پاهاى حريف را از ناحيهٔ زانو مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن زير دو خم حريف در حالت نشسته، به مرکز ثقل بدن حريف حرکت کرده، پاهاى او را از روى تشک بلند مى‌کند و در حالى‌که آنها را به روى شانهٔ دست گارد خود قرار مى‌دهد، با يک حرکت چرخشي، پاهاى حريف را به سمت دست غيرگارد خود مى‌برد و حريف را از سمت دست گارد خود به روى تشک ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، زير دو خم گردون، نشسته، در گارد موافق، ميانکوب از بيرون حريف از پائين به پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که، مجرى پل‌شکن را کامل کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - زير دو خم گردون، نشسته، در گارد موافق، ميانکوب از بيرون).


زير دو خم گردون، نشسته، در گارد موافق، ميانکوب از بيرون
زير دو خم گردون، نشسته، در گارد موافق، ميانکوب از بيرون

زير دو خم، تبديل به يک خم، در حالت يک پا رو کار، نشسته، در گارد موافق

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى، زير دو خم حريف را در حالت نشسته، در حالى‌که هر دو پا روى زانو قرار دارد، از بالاى زانو، در گارد موافق مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن زير دو خم حريف، در حالى‌که حريف به روى او خيمه مى‌زند و پاى گارد حريف عقب‌تر قرار دارد، در اين حالت، مجرى پاى گارد حريف را رها کرده، با دست غيرگارد خود پاى غيرگارد حريف (پاى دور حريف) را از داخل مى‌گيرد و همزمان با کشيدن پاى گرفته‌شدهٔ حريف به‌طرف خود، در حالى‌که زير مرکز ثقل بدن حريف قرار مى‌گيرد، با راست کردن بالاتنهٔ خود (ستون فقرات خود)، حريف را از روى تشک بلند مى‌کند و سپس با يک عمل چرخشي، پاى گرفته‌شدهٔ حريف را به سمت دست غيرگارد خود مى‌برد و حريف را از سمت دست گارد خود به روى تشک ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، زير دو خم، تبديل به يک‌خم، در حالت يک‌پا رو کار، نشسته، در گارد موافق اگر حريف به پل رود، دو امتياز فنى و اگر خاک شود، يک امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجري، فن پل‌شکن را کامل انجام دهد، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - زير دو خم، تبديل به يک‌خم، در حالت يک‌پا رو کار، نشسته، در گارد موافق).


زير دو خم، تبديل به يک‌خم، در حالت يک‌پا رو کار، نشسته، در گارد موافق
زير دو خم، تبديل به يک‌خم، در حالت يک‌پا رو کار، نشسته، در گارد موافق

زير دو خم انفجارى (استارتي) در گارد موافق در حالت خورجين تکان (رُفت) (Raer take down with double leg tackle)

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى در گارد موافق به کمک عمل استارت با يک حرکت انفجاري، به‌منظور گرفتن زير دو خم حريف به‌طرف او يورش مى‌برد و در حالى که دست‌هاى او باز است زير دو خم را در حالت سر رو (ايستاده) مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى به محض گرفتن زير دو خم حريف، با فشار بالاتنه و سر و سينهٔ خود به روى پاى گارد حريف و کشيدن پاهاى گرفته‌شدهٔ او به ‌طرف خود، حريف را به‌وسيلهٔ اين عمل دو سويه از پشت ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، زير دو خم استارتى (انفجاري) در گارد موافق در حالت خورجين تکان (رُفت) حريف اگر مستقيم به پُل ‌رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پُل ‌رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجري، پُل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - زير دو خم استارتى (انفجاري) در گارد موافق در حالت خورجين تکان - رُفت).


زير دو خم استارتى (انفجاري) در گارد موافق در حالت خورجين تکان (رُفت)
زير دو خم استارتى (انفجاري) در گارد موافق در حالت خورجين تکان (رُفت)