کليدکشى مهارتى است که کشتى‌گير مجرى يک دست و يا دو دست حريف را از پشت و يا پهلو، هنگامى که حريف در خاک نشسته و يا ولو شده است، از قسمت آرنج به گونه‌اى مى‌گيرد که امکان هيچ‌گونه حرکتى در مفصل آرنج از جانب حريف وجود ندارد و مجرى از مفصل شانه، حريف را تحت فشار قرار مى‌دهد و فنون متعددى مانند کليد چنگک و غيره را بعد از گرفتن کليد در هر سمت اجراء مى‌کند.


نحوهٔ گرفتن کليد، با توجه به محل و روش گرفتن متفاوت است، به‌طورى‌که مجرى مى‌تواند دست حريف را از مچ، ساعد، آرنج و يا بازو با يک ‌دست و يا دو دست خود بگيرد.

کليد قيچى از سمت مخالف در حالت نشسته (Chicken wing) (Outside hook)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او، به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده بر روى تشک قرار دارد، در اين حالت، مجرى با دست عقبى خود، کمر حريف را مى‌گيرد تا او از خاک بلند نشود. سپس با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزديک حريف را به شکلى مى‌گيرد که ساعد خود را از زير بغل حريف به‌طرف پشت حريف ببرد و با سينهٔ خود محکم به بدن و دست گرفته‌شدهٔ حريف مى‌چسبد تا امکان بيرون آمدن دست حريف وجود نداشته باشد.


- روش اجراء :

۱. در اين حالت، مجرى با يک حرکت ناگهانى از طرف پائين تنهٔ حريف، به سمت ديگر بدن او حرکت مى‌کند در اين هنگام با گرفتن بازوى دست دور حريف که به‌صورت ستون‌شده به روى تشک قرار دارد و با فاصله گرفتن از بدن حريف، با يک عمل چرخشي، ستون حريف را خراب کرده، او را به روى تشک ولو مى‌کند و در همين لحظه با گرفتن چانهٔ حريف، او را به روى پل مى‌برد (شکل - فن کليد قيچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش اول).


فن کليد قيچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش اول
فن کليد قيچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش اول

۲. مجرى بعد از گرفتن کليد از حريف و با فشارى که به او به‌طرف جلو وارد مى‌کند، حريف را به روى تشک ولو کرده، سپس با حرکت به سمت مخالف و انجام عمل قيچي، همراه با گرفتن چانهٔ حريف و کشيدن آن به‌طرف خود، حريف را به روى پل مى‌برد (شکل - فن کليد قيچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش دوم).


فن کليد قيچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش دوم
فن کليد قيچى از سمت مخالف در حالت نشسته، روش دوم

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء اين فن، حريف به روى پل رفته، فقط دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.

کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حريف (Outside hook) (Chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجري، از يک سمت در پشت حريف، به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد. در اين حالت، مجرى با دست عقبى خود از بالا کمر حريف را و با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزديک او را به شکلى مى‌گيرد که ساعد خود را از زير بغل حريف به‌طرف پشت او برده، با سينهٔ خود محکم به بدن و دستِ گرفته‌شدهٔ حريف مى‌چسبد تا امکان رهائى و بيرون آمدن دست حريف وجود نداشته باشد.


- روش اجراء :

در اين حالت، مجرى با حرکت به‌طرف بالاتنهٔ حريف و فشار به روى کمر او، ستون حريف را خراب کرده، او را ولو مى‌کند. سپس با حرکتِ چرخشى به‌طرف بالاتنهٔ حريف و انجام عمل قيچي، حريف را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حريف، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (فن کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حريف).


فن کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حريف
فن کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن کمر حريف