دست‌درشکن مهارتى است که هنگام در خاک نشستن و يا ولو شدن حريف، کشتى‌گير مجرى در پشت يا پهلوى او قرار دارد و با گرفتن مچ يک‌دست حريف به‌وسيلهٔ هر دو دست خود و تا کردن دست گرفته‌شدهٔ او از مفصل آرنج ‌دست‌درشکن بارانداز، دست‌درشکن قيچي، دست‌درشکن کليد و ... را اجراء کند.

دست ‌در شکن کليد (Reverse chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده و دست‌هاى او از قسمت آرنج به‌صورت تا شده به روى تشک قرار دارد، کشتى‌گير مجرى از يک سمت به پشت حريف به‌صورت زانو زده قرار مى‌گيرد و با دست جلوئى خود از زير بغل دست نزديک حريف، مچ همان دستِ نزديک را مى‌گيرد و به‌طرف عقب مى‌کشد و با حرکت به‌طرف بالاى سر حريف، دست گرفته‌شدهٔ او را بالا آورده، به‌طرف عقب مى‌کشد و سپس با دست ديگر خود که به زير دست گرفته‌شدهٔ حريف مى‌برد، ران پاى جلوئى خود را به روى سر و گردن حريف قرار مى‌دهد و او را کاملاً در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، دست‌درشکن کليد مجرى به‌وسيلهٔ هر دو دست خود، دست گرفته‌شدهٔ حريف را بالا آورده، او را از پهلو به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، دست‌درشکن کليد در حالت ولو شده حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که، مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن دست‌درشکن کليد در حالت ولو شده).


فن دست‌درشکن کليد در حالت ولو شده
فن دست‌درشکن کليد در حالت ولو شده

دست ‌در شکن - قيچى و تاباندن حريف از پشت (Reverse chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده، اگر مجرى از سمت چپ در پشت حريف قرار گيرد، با دست راست خود که به دور گردن حريف مى‌برد، از جلوى صورت، مچ دست چپ او را مى‌گيرد و سپس با دست چپ خود که از زير بغل دست چپ حريف مى‌برد، مچ دست چپ خود را مى‌گيرد و در همين لحظه، دست و سر و گردن حريف را محکم در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، فن دست‌درشکن - قيچى با تاباندن حريف از پشت، مجرى بعد از گرفتن دست و سر و گردن حريف به‌طور محکم، با بردن پاهاى خود به سمت بالاتنهٔ او به‌طرف جلو، در يک لحظه، به روى نشيمنگاه خود مى‌نشيند و حريف را به بالا کشيده، از پشت به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، دست‌درشکن - قيچى با تاباندن حريف از پشت حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که، مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل- فن دست‌درشکن - قيچى با تاباندن حريف از پشت).


فن دست‌درشکن - قيچى با تاباندن حريف از پشت
فن دست‌درشکن - قيچى با تاباندن حريف از پشت

دست ‌در شکن قيچى (Reverse chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده، اگر کشتى‌گير مجرى از سمت چپ در پشت حريف قرار گيرد، با دست راست خود که به دور گردنِ حريف مى‌برد از جلوى صورت، مچ دست چپ حريف را مى‌گيرد و سپس با دست چپ خود که از زير بغل دست چپ حريف مى‌برد، مچ دست چپ خود را مى‌گيرد و در همين لحظه، دست و سر و گردن حريف را محکم در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، دست‌درشکن قيچى مجرى با حرکت به‌طرف بالاتنهٔ حريف، به سمت ديگر بدن او مى‌رود و سپس با هر دو دست خود فقط دست چپ حريف را گرفته، با حرکت به‌طرف جلو و پائين‌تنهٔ حريف و با انجام عمل قيچي، دست گرفته‌شدهٔ حريف را بالا مى‌کشد و سپس او را از پهلو به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، دست‌درشکن قيچى در حالت ولو شده حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن دست‌درشکن قيچى در حالت ولو شده).


فن دست‌درشکن قيچى در حالت ولو شده
فن دست‌درشکن قيچى در حالت ولو شده

دست‌درشکن بارانداز (Reverse chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده و کشتى‌گير مجرى اگر از سمت چپ در پشت حريف قرار گيرد، با دست راست خود که به دور گردن حريف مى‌برد از جلوى صورت، مچ دست چپ حريف را مى‌گيرد و سپس با دست چپ خود که از زير بغل دست چپ حريف مى‌برد، مچ دست چپ خود را مى‌گيرد و در همين لحظه، دست و سر و گردن حريف را محکم در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، دست‌درشکن قيچى و تاباندن حريف از پشت مجرى با جمع کردن دست گرفته‌شدهٔ حريف (دست چپ حريف) و کشيدن آن به سمت عقب، مچ آن دست را با دست چپ خود مى‌گيرد و سپس با گرفتن کمر حريف به‌وسيلهٔ دست راست خود، حريف را به روى بدن خود مى‌کشد و با خالى کردن زير بدن حريف، او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، دست‌درشکن بارانداز در حالت ولو شده حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن دست‌درشکن بارانداز در حالت ولو شده).


فن دست‌درشکن بارانداز در حالت ولو شده
فن دست‌درشکن بارانداز در حالت ولو شده