”هر شروع مجدد بازي، پس از سوت داور، مى‌تواند تبديل به يک امتياز تيمى شود.“


هر مربى علاوه بر تعيين يک تاکتيک غالب عليه دفاع يارگيري، يک تاکتيک غالب عليه دفاع جاگيرى و تاکتيک منظم و سازماندهى شده در ضدحمله، بايد داراى حرکات از پيش‌ تمرين‌شده‌اى در شرايط خاص مانند پرتاب آزاد در زمين حمله و زمين دفاع، جمپبال در هر يک از سه دايره، و پرتاب اوت باشد تا بر اساس اجراء هر يک از آنها، بتوان به يک امتياز آسان دست يافت.


اين حرکات از پيش ‌تمرين‌شده در شرايط خاص را ”تاکتيک‌هاى ايستگاهي“ مى‌نامند.

نکات مهم در طراحى تاکتيک‌هاى ايستگاهى

- شرايط اجراء تاکتيک‌هاى ايستگاهي: پرتاب آزاد، جمپبال، پرتاب اوت.


- موقعيت اجراء تاکتيک ايستگاهي: موقعيت تدافعى در پرتاب آزاد و پرتاب اوت، موقعيت تهاجمى در پرتاب آزاد و پرتاب اوت.


- وضعيت توپ: امکان کسب توپ از سوى تيم حريف يا تيم خودى در جمپبال.

تاکتيک ايستگاهى پرتاب آزاد در موقعيت تدافعى

- مدافع ۱ و ۲ و ۳ هر يک، يک مهاجم را ”باکس اوت“ مى‌کنند. يک نفر ريباند مى‌کند (شکل - تاکتيک ايستگاهى تدافعى پرتاب آزاد).


تاکتيک ايستگاهى تدافعى پرتاب آزاد
تاکتيک ايستگاهى تدافعى پرتاب آزاد

- اگر بازيکن ۲ ريباند کند، بازيکن ۵ (سمت وي) به‌طرف خط طولى رفته، پاس مى‌گيرد.


- بازيکن ۴، بازگشت پرتاب‌کننده را به زمين دفاعي، تأخير مى‌اندازد.


- بازيکن ۳ در وسط توپ را گرفته، با ۵ و ۱ ضدحمله را اجراء مى‌کنند.


تذکر: با توجه به احتمال بسيار کم ريباند توپ از سوى مهاجمان، صرف وقت بر روى تاکتيک ايستگاهى در حالت تهاجمى توصيه نمى‌شود. فقط تيم مهاجم بايد توجه کند در صورت عدم موفقيت در شوت پنالتي، با ضدحمله غيرمنتظره روبه‌رو نشود.

تاکتيک ايستگاهى جمپبال با امکان کسب توپ از سوى تيم حريف در دايرهٔ وسط

- با توجه به احتمال کسب توپ به‌وسيلهٔ تيم حريف Ф، سه نفر در زمين دفاعى و يک نفر در زمين حمله، جاگيرى مى‌نمايد.


- سه بازيکن زمين دفاعى (O) نبايد اجازه دهند مهاجمان در فواصل بين آنها جاگيرى کنند (شکل - تاکتيک ايستگاهى تدافعى در جمپبال).


تاکتيک ايستگاهى تدافعى در جمپبال
تاکتيک ايستگاهى تدافعى در جمپبال

تاکتيک ايستگاهى جمپبال با امکان کسب توپ از سوى تيم خودى در دايرهٔ وسط

- جمپبال‌کننده، توپ را به نفر جلو يا حتى نفر عقب که از همه آزادتر هستند پاس مى‌دهد.


- نفر مخالف با يک حرکت گول‌زننده و نفر جمپبال‌کننده از سمت پاس‌گيرنده به سمت حلقه فرار مى‌کنند (شکل - تاکتيک ايستگاهى تهاجمى جمپبال ).


تاکتيک ايستگاهى تهاجمى جمپبال
تاکتيک ايستگاهى تهاجمى جمپبال

- اولين پاس‌گيرنده دريبل کرده، پس از توقف در حدود خط پرتاب سه‌امتيازي، توپ را به آزادترين نفر پاس مى‌دهد يا خود اقدام به شوت مى‌کند.

تاکتيک ايستگاهى پرتاب اوت در موقعيت حمله (تاکتيک جمع باز)

- همهٔ بازيکنان، روى خط پنالتى يا در هر منطقهٔ ديگرى جمع مى‌شوند.


- با اعلام يک کلمهٔ مشخص (”حالا“) شماره‌هاى زوج، مدافعان شماره‌هاى فرد را سد مى‌کنند و سپس در جاى خود يا هر جهت ديگرى چرخش کرده، تا براى دريافت پاس روى خط پرتاب سه‌امتيازى و اقدام به شوت دور، آزاد باشند (شکل - تاکتيک ايستگاهى تهاجمى پرتاب اوت ).


تاکتيک ايستگاهى تهاجمى پرتاب اوت
تاکتيک ايستگاهى تهاجمى پرتاب اوت

- بازيکن شمارهٔ فرد که توپ دريافت نکرده است بلافاصله براى پاس‌دهنده يک پيک انجام مى‌دهد و پاس‌دهنده پس از ورود به زمين و استفاده از پيک، آزاد شده، با دريافت توپ، يک امتياز آسان به‌دست مى‌آورد. در صورت عدم امکان ارسال پاس به محوطهٔ ذوزنقه، توپ را به سدکننده‌ها که پس از چرخش روى خط پرتاب سه‌امتيازى قرار گرفته‌اند پاس مى‌دهد تا شوت دور نمايد.


تذکر: بهترين تاکتيک ايستگاهى که براى پرتاب اوت در موقعيت دفاع مى‌توان توصيه کرد ضدحمله است، اما صرف وقت بر روى تاکتيک ايستگاهى در حالت تدافعى توصيه نمى‌شود، چون داور بايد توپ را لمس کند.