پاس دادن يعنى رد کردن توپ به بازيکنِ هم‌تيمى خود. پاس دادن و دريافت کردن، يکى از مهمترين حرکات اساسى در هر تاکتيک تيمى است.


بر اساس شرايطِ مختلفِ بازيکن مهاجم، بازيکنِ مدافع و تاکتيک تيمي، انواع مختلفى از پاس، مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در اين مبحث به چند نوع بسيار رايج اشاره مى‌شود که عبارتند از: پاس دو دست سينه به سينه يا مستقيم، پاس يک دست سينه و زميني، پاس دو دست بالاى سر، پاس بيسبالي، پاس دو دست زميني، پاس هوک، پاس نزديک يا دست به دست.