تمرين فردى مهارت چرخش (بدون توپ و با توپ)

- چرخش سرعت و برگشت :

بازيکنان به جلو دويده، توقف مى‌کنند و يک چرخش (خارجى يا داخلي) انجام داده، دوباره به مسير خود ادامه مى‌دهند (ستون ۱).


تذکر: همين تمرين را با توپ انجام مى‌دهند و در طول مسير دريبل کرده، توقف مى‌کنند و سپس چرخش را انجام مى‌دهند (ستون ۲) (تمرين دويدن - چرخش يا دريبل کردن - چرخش).


تمرين دويدن - چرخش يا دريبل کردن - چرخش
تمرين دويدن - چرخش يا دريبل کردن - چرخش

هدف: تقويت مهارت چرخش بدون توپ و با توپ

تمرين گروهى مهارت چرخش (بدون توپ و با توپ)

بازيکنان در ستون‌هاى پنج‌نفرى قرار مى‌گيرند (تمرين چرخش داخلى و خارجي). بر اساس شکل، چرخش داخلى و خارجى بدون توپ (۱)، چرخش داخلى و خارجى با توپ قبل از دريبل (۲)، چرخش خارجى در حين دريبل کردن (۳)، چرخش خارجى و داخلى بدون توپ در مقابل حريف (۴) و چرخش خارجى در حين دريبل در مقابل حريف (۵) را زير نظر مربى مرور کرده، اشکالات را تصحيح مى‌کنند.


تمرين چرخش داخلى و خارجى
تمرين چرخش داخلى و خارجى

هدف: تقويت مهارت چرخش داخلى و خارجى بدوت توپ، با توپ قبل از دريبل - در حين دريبل - در مقابل مدافع

تمرين ترکيبى مهارت چرخش

فرد شمارهٔ (۱)، توپ را به تخته زده، سپس، ريباند مى‌کند و با اجراء چرخش (داخلى يا خارجي) توپ را با يک پاس دوباره به فرد شمارهٔ (۲) مى‌رساند. بازيکن شمارهٔ (۲) با دريبل و اجراء چرخش خارجى به سمت مرکز زمين رفته، در آنجا با يک چرخش به سمت حلقه باز مى‌گردد و در انتها، يک شوت سه‌گام يا ثابت انجام مى‌دهد. نفر دوم ستون (۱) بلافاصله جاى نفر قبلى را اشغال مى‌کند و آمادهٔ ريباند شوت مى‌شود (تمرين ترکيبى ريباند - چرخش - پاس - شوت).


تمرين ترکيبى ريباند - چرخش - پاس - شوت
تمرين ترکيبى ريباند - چرخش - پاس - شوت

هدف: کاربرد چرخش پس از ريباند و در تعويض مسير


تذکر: اين حرکت را مى‌توان با دو يا سه توپ هم انجام داد تا سرعت و تداوم تمرين حفظ شود.


- تلفيق چرخش - شوت - پاس :

بازيکنان در چهار ستون (مطابق شکل تمرين ترکيبى چرخش) قرار مى‌گيرند. تمرين با ريباند توپ از زير حلقه آغاز مى‌شود (مربى مى‌تواند براى تداوم تمرين به‌جاى يک نفر، در اين نقطه از ۲ تا چند نفر نيز استفاده کند). ريباندکننده پس از دريافت توپ، با چرخش داخلى با توپ (مرحلهٔ ۱)، توپ را به ستون دريافت‌کننده پاس مى‌دهد. سپس به طرف مانع روى خط نيمه دويده، بعد از دريافت پاس در مسير، در مقابل مانع، پيوت خارجى با توپ (مرحلهٔ ۲) را اجراء مى‌کند. پس از عبور از مانع، نفر اول ستون پنالتى مقابل، از برابر مانع روى پنالتى با پيوت داخلى بدون توپ (مرحلهٔ ۳) عبور کرده، دريافت‌کنندهٔ پاس دريبل‌کننده مى‌شود. دريبل‌کننده، پس از پاس دادن به او، به طرف مانعى که در راستاى پنالتى قرار گرفته حرکت مى‌کند و از آنجا با اجراء چرخش خارجى بدون توپ (مرحلهٔ ۴) در معرض دريافت مجدد قرار گرفته، پس از آن با دريبل به طرف حلقه مى‌رود و با توقف جفت‌پا، شوت‌جفت را نمايش مى‌دهد. نفر اول ستون پنالتي، پس از ريباند توپ، تمرين را به همين شکل آغاز مى‌کند.


تمرين ترکيبى چرخش
تمرين ترکيبى چرخش

هدف: کاربرد چرخش پس از ريباند - پاس - Out-let - دريبل - شوت


- امتياز ۱۰ طلائى:

بازيکنان در دو گروه به رقابت مى‌پردازند. سه مانع در دو گروه، مطابق شکل (تمرين امتياز ۱۰ طلائي) قرار مى‌گيرند: يکى در بى‌زاويه با تخته حلقه، ديگرى در راستاى پنالتى و سومى روى خط سه‌امتيازي. نفر اول ستون (۱) با توپ، چرخش خارجى انجام داده، توپ را به نفر اول ستون (۲) که چرخش داخلى بدون توپ انجام داده است تا در معرض پاس قرار گيرد، پاس مى‌دهد. سپس به‌طرف مانع سوم دويده، پس از دريافت توپ در مسير، در مقابل آن چرخش خارجى (چرخش روى سينهٔ پاى سمت ذوزنقه) انجام مى‌دهد و پس از نزديک شدن به محوطهٔ سه ثانيه، با توقف جفت‌پا، اقدام به شوت ثابت يا جفت مى‌کند. پس از اجراء شوت، به انتهاء ستون (۲) مى‌رود. نفر اول ستون (۲) پس از ارسال پاس به‌طرف حلقه دويده، ريباند مى‌کند و با چرخش داخلي، توپ را به نفر اول ستون (۱) پاس مى‌دهد و به انتهاء ستون مى‌رود. هر تيم که زودتر ۵ گل بزند، ۱۰ امتياز طلائى را به‌دست آورده، برندهٔ مسابقه خواهد بود.


شرايط بازي: (مربى و يک فرد مجرّب، داور هر يک از تيم‌ها خواهند بود).


- هر گل ۲ امتياز دارد.


- هر فردى که هر يک از چرخش‌ها را درست اجراء نکند، ۵/۰ امتياز منفى کسب مى‌کند. بنابراين، اجراء نادرست چهار چرخش (سه چرخش فرد (۱) و يک چرخش فرد (۲)) در يک دور حرکت، در صورتى‌که توپ گل شود، صفر امتياز و اگر توپ گل نشود ۲ امتياز منفى براى تيم خواهد داشت.


- تيم‌ها، به قدرى اين حرکت را ادامه مى‌دهند تا ۱۰ امتياز طلائى را کسب کنند.


تمرين امتياز ۱۰ طلائى
تمرين امتياز ۱۰ طلائى