کاربرد مهارت تغيير مسير

مهاجم بدون توپ و با توپ در نفوذ به سمت حلقه، در عبور از مدافع مستقيم براى نفوذ يا در هنگام فرار براى ضدّحمله و مدافعان در برخى شرايط دفاعى مى‌توانند از اين مهارت استفاده کنند.

شرح مهارت تغيير مسير مهاجم بدون توپ

- با توجه به شرايط و موقعيت مدافع و ساير بازيکنان، مهاجم قبل از نزديک شدن به مدافع، سمت عبور از مدافع را مشخص مى‌کند.


- با نزديک شدن به مدافع (حدوداً فاصله‌اى بيش از يک‌دست) زانوها کمى خميده مى‌شوند و پاها کمى بيشتر از عرض شانه‌ها باز هستند.


- مهاجم، پاى مخالف سمتى را که قصد عبور دارد حدوداً نزديک پاى مدافع و در سمت خلاف جهت عبور، قرار مى‌دهد. به همراه اين عمل، وزن بدن را روى همان پا منتقل کرده، از حرکات گول‌زننده سر و شانه استفاده مى‌کند (شکل - حرکت پا در تغيير مسير بدون توپ).


حرکت پا در تغيير مسير بدون توپ
حرکت پا در تغيير مسير بدون توپ

- با نشان دادن عکس‌العمل به‌وسيلهٔ مدافع و حرکت وى به سمتى که مهاجم نشان داده، مهاجم، پاى ديگر خود را در مسيرى که براى عبور انتخاب کرده، نزديک پاى ديگر مدافع قرار مى‌دهد و با برداشتن پاى اول و ادامهٔ گام‌ها، با سرعت مطلوب در مسير دلخواه خود حرکت مى‌کند (شکل - مهارت تغيير مسير مهاجم بدون توپ).


مهارت تغيير مسير مهاجم بدون توپ
مهارت تغيير مسير مهاجم بدون توپ

شرح مهارت تغيير مسير مهاجم با توپ (قبل از اقدام به دريبل)

- توپ کاملاً در ناحيهٔ سينه و شکم کنترل و حمايت مى‌شود.


- مهاجم مسير موردنظر را انتخاب کرده، پس از آن پاى مخالف سمتى را که قصد عبور دارد در کنار پاى مدافع قرار مى‌دهد. (اين عمل با انتقال وزن بر روى همان پا و حرکت گول‌زنندهٔ سر و شانه همراه است.) در اين حالت، زانوها کمى خميده هستند.


- پس از نشان دادن عکس‌العمل به‌وسيلهٔ مدافع و حرکت وى به سمتى که مهاجم نشان داده، مهاجم همان پا را از زمين بلند کرده، در مسير اصلى که قصد عبور دارد قرار مى‌دهد (شکل - حرکت پا در تغيير مسير با توپ قبل از اقدام به دريبل).


حرکت پا در تغيير مسير با توپ قبل از اقدام به دريبل
حرکت پا در تغيير مسير با توپ قبل از اقدام به دريبل

- مهاجم، پيش از برداشتن پاى دوم از روى زمين و ارتکاب تخلف ”رانينگ“، توپ را با دست دور از مدافع در دورترين نقطهٔ قابل کنترل به زمين زده، بلافاصله پاى دوم را از زمين برمى‌دارد و با دريبل از مدافع دور مى‌شود.


تذکر: اگر مدافع به حرکت پاى اول مهاجم عکس‌العمل نشان ندهد، مهاجم از همان مسير، از مدافع عبور خواهد کرد.


مهارت تغيير مسير با توپ قبل از اقدام به دريبل کردن
مهارت تغيير مسير با توپ قبل از اقدام به دريبل کردن

شرح مهارت تغيير مسير مهاجم با توپ (در حين دريبل کردن)

- با توجه به شرايط و موقعيت مدافع، مهاجم قبل از نزديک شدن به مدافع، سمت عبور از مدافع را مشخص مى‌کند. بنابراين توپ را قبل از نزديک شدن به مدافع با دست سمتى که قصد عبور دارد دريبل مى‌کند (مثلاً در عبور از سمت چپ مدافع بهتر است با دست راست دريبل کرد).


- با نزديک شدن به مدافع (حدود فاصله‌اى بيش از يک دست) زانوها کمى خميده شده و ارتفاع توپ را کاهش مى‌دهد.


- مهاجم پاى مخالف سمتى را که قصد عبور دارد، درست خلاف جهت عبور قرار مى‌دهد (وزن بدن را در اين حالت بر روى همان پا منتقل مى‌کند و توپ را دور از دسترس مدافع دريبل مى‌کند) (شکل - ”تغيير مسير با توپ در حين دريبل کردن“ الف، ب و ج).


تغيير مسير با توپ در حين دريبل کردن
تغيير مسير با توپ در حين دريبل کردن

تذکر مهم: در تغيير مسير مهاجم با توپ در حين دريبل کردن براساس واکنش مدافع دو حالت پيش مى‌آيد:


- تغيير مسير بدون تعويض دست (در حالتى که مدافع مستقيم قصد زدن توپ را نداشته باشد بنابراين از تغيير مسير بدون تعويض دست که سريع‌تر انجام مى‌شود استفاده مى‌کنيم).


- تغيير مسير با تعويض دست (در حالتى که مدافع مستقيم قصد زدن توپ را داشته باشد براى حفظ توپ با تعويض دست دريبل، از وى عبور مى‌کنيم).

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت تغيير مسير

- در هنگام گول زدن (حرکت پاى اول در مسير خلاف جهتى که مهاجم قصد عبور دارد)، بايد وزن بدن، بر روى همان پا منتقل شود و از حرکات گول‌زنندهٔ سر و شانه‌ها استفاده گردد.


- براى کنترل بيشتر، بايد زانوها کمى خميده باشد.


- در تغيير مسير با توپ، در تمام لحظات بايد توپ از دسترس مدافع دور باشد.


- در صورت واکنش نشان ندادنِ مدافع به حرکات گول‌زنندهٔ مهاجم (با توپ و بدون توپ)، مهاجم قادر به عبور از همان سمت اوليه باشد.


- مهاجم پس از عبور مدافع در مسيرى کاملاً پشت سر مدافع ادامهٔ مسير دهد (از حرکات عرضى پرهيز شود).

اشتباهات رايج در مهارت تغيير مسير

- حرکت گول‌زنندهٔ پا به‌جاى حرکت عمقى (به سمت جلو و کنار پاى مدافع) عرضى باشد.


- وزن بدن، روى پاى گول‌زننده منتقل نشود (مرکز ثقل در جاى اوليهٔ خود باقى بماند).


- توپ بين مدافع و مهاجم قرار گيرد (بدون دريبل يا با دريبل).


- پس از انجام حرکت گول‌زنندهٔ مهاجم (حرکت پاى اول)، و عکس‌العمل نشان ندادن مدافع، مهاجم به‌جاى عبور از همان مسير، مصمم به ادامهٔ مهارت تغيير مسير باشد.


- پس از عبور از مدافع، در پشت سر وى ادامهٔ حرکت خود را انجام ندهد (به مدافع امکان دهد تا مجدداً وى را دنبال کند).