ويژگى‌هاى تکنيکى تکنيک پرش با نيزه مراحل کامل


تکنيک پرش با نيزه، به مراحل زير تقسيم مى‌شود:


دورخيز و کاشتن نيزه، جهش، جمع‌شدن به عقب و کشش/چرخش، عبور از مانع و فرود.


- يک دورخيز سريع موجب گرفتن نيزه پرش از ارتفاع بالا و استفاده از نيزه‌هاى غيرقابل انعطاف مى‌شود. ترکيب دورخيز و کاشتن صحيح و مناسب، شرط اصلى براى يک پرش موفقيت‌آميز است.


- در خلال عمل جهش و خم‌کردن نيزه پرش مى‌بايد حداکثر انرژى به نيزهٔ پرش منتقل شود.


- در خلال جمع‌شدن به عقب، کشش و چرخش، به‌قدر ممکن، انرژى ذخيره‌شده را انتقال مجدد دهيد که اين‌کار به اعمال عضلات فعال نيز کمک مى‌شود.


- عبور از مانع، عمل پرش را تکميل مى‌کند و پرنده را براى يک فرودِ مناسب و مطمئن روى پشت آماده مى‌کند.

ويژگى‌هاى تکنيکى وضعيت گرفتن و حمل نيزه پرش

هدف: به‌حداقل رساندن اختلال در مرحلهٔ دورخيز و آماده‌شدن براى کاشتن نيزه به‌طور مؤثر


- دست راست نزديک به لگن راست در حالى‌که دست چپ به‌اندازهٔ عرض شانه از آن فاصله دارد قرار مى‌گيرد.


- هر دو دست خم مى‌باشند.


- آرنج دست چپ به‌طرف پهلو قرار مى‌گيرد.


- بالاتنه در يک وضعيت راست قرار مى‌گيرد. (تصوير وضعيت گرفتن و حمل نيزه پرش)


وضعيت گرفتن و حمل نيزه پرش
وضعيت گرفتن و حمل نيزه پرش

ويژگى‌هاى تکنيکى کاشتن نيزه پرش

هدف: آماده‌شدن براى جهش و به‌حداقل رسيدن کاهش سرعت.


- نيزه بايد به‌تدريج و به‌آرامى که در ۳/۱ آخر دورخيز پائين آورده شود.


- کاشتن نيزه يک گام مانده به آخر، با تماس پاى چش و با هُل‌‌دادن نيزه به جلو شروع مى‌شود.


- بازوى راست به‌سرعت بالا آورده شود و با تماس پاى راست با زمين، دست نزديک به‌ سر هُل داده شود.


- بدن در وضعيت راست در حالى‌که شانه‌ها در وضعيت قدامى (جلوئي) قرار دارند نگه داشته شود. (تصوير کاشتن نيزه پرش)


کاشتن نيزه پرش
کاشتن نيزه پرش

ويژگى‌هاى تکنيکى جهش

هدف: انتقال حداکثر انرژى به نيزهٔ پرش


- کاشتن پا بايد فعال و با تمام کف پا روى زمين باشد.


- بدن و بازوى دست راست کاملاً کشيده شوند.


- دست بالائى (راست) مستقيماً بالاى پاى جهش (چپ) قرار گيرد.


- پاى آزاد خم شود و به‌طور فعال به‌طرف جلو تاب داده شود. (تصوير جهش)


جهش
جهش

ويژگى‌هاى تکنيکى خم‌کردن نيزه پرش

هدف: انتقال حداکثر انرژى به نيزهٔ پرش


- وضعيت جهش ”نگه‌داشته“ شود.


- از يک حرکت آونگى طولانى استفاده شود.


- بازوى دست چپ به‌طرف جلو و بالا فشار وارد آورد.


- بازوى دست راست کاملاً کشيده باشد. (تصوير خم‌کردن نيزه پرش)


خم‌کردن نيزه پرش
خم‌کردن نيزه پرش

ويژگى‌هاى تکنيکى جمع‌شدن به عقب

هدف: دستيابى به حداکثر خمش نيزهٔ پرش يعنى ذخيره‌کردن انرژى


- در طى جمع‌شدن به عقب هر دو پا خميده و به‌طرف سينه کشيده شود.


- هر دو دست (بازو) کاملاً کشيده باشند.


- پشت ورزشکار تقريباً موازى با زمين قرار گيرد. (تصوير جمع‌شدن به عقب)


جمع‌شدن به عقب
جمع‌شدن به عقب

ويژگى‌هاى تکنيکى کشش و چرخش

هدف: استفاده از انرژى ذخيره‌شده در نيزهٔ پرش


- حرکت بدن از شکل ”L“ به‌شکل ”I“ تغيير وضعيت دهد.


- بازوى دست راست کشيده باشد.


- لگن‌ها را از نزديک نيزهٔ عبور داده، پاها را موازى با نيزه نگه داريد.


- چرخش با کشيدن هر دو بازو شروع مى‌شود.


- شکم به‌طرف مانع مى‌چرخد. (تصوير کشش و چرخش)


کشش و چرخش
کشش و چرخش

ويژگى‌هاى تکنيکى عبور از مانع

هدف: کسب حداکثر ارتفاع بعد از رها کردن نيزهٔ پرش


- با دست راست نيزه را فشار داده، از آن دور شويد.


- از مانع قوسى‌شکل (الف) يا خم‌شدن (ب) عبور کنيد.


- با عبور از مانع، لگن را کشيده نگه داريد.


- به پشت فرود آئيد. (تصوير عبور از مانع)


 عبور از مانع
عبور از مانع