داوران

۱. براى مسابقات روى پيست، مسابقات ميداني، مسابقات دو و مسابقات راهپيمايى و غيره که در خارج از استاديوم برگزار مى‌شود بايستى سرداور جداگانه‌اى تعيين شود. سرداور خارج از استاديوم اختيارى در مسائلى که جزو مسؤوليت‌هاى کارشناس اصلى مسابقات دو مى‌باشد، ندارد.


۲. سرداور بايد از جراى مقررات در مسابقه اطمينان حاصل کند و بايستى در زمينه کليه نکات فنى که در خلال مسابقات بوجود مى‌آيد و حتى مسائلى که در کتاب مقررات نيز پيش‌بينى نگرديده باشند، تصميم بگيرد. سرداور اختيار دارد فقط در زمانى که داوران در مورد رفع اختلاف و تعيين مقام در يک مسابقه عاجز مانده‌اند، تصميم بگيرد. سرداور به هيچ‌وجه حق ندارد مانند داور و کمک‌داور انجام وظيفه نمايد.


۳. سرداور خاصى بايستى کليه نتايج نهايى را بررسى کند. او بايستى به تمام موارد اختلاف رسيدگى کند و درد مورد مسابقات ميدانى (بايستى ) بر اندازه‌گيرى رکوردها نظارت داشته باشد.


۴. سرداور اختصاصى هر مسابقه بايستى در زمين مسابقه درباره هر اعتراض و يا ايرادى که مربوط به نحوه اجراى مسابقه باشد تصميم بگيرد. او اختيار دارد که به هر شرکت‌کننده براى رفتار نادرستش اخطار نموده و يا او را از دور مسابقات مربوط اخراج نمايد.


اخطار ممکن است بوسيله نشان دادن کارت زرد به ورزشکار انجام شود و اخراج از دور مسابقه بوسيله نشان دادن کارت قرمز انجام مى‌گيرد. اخطار و اخراج بايستى در کارت نتايج منعکس گردد.


۵. اگر بنا به عقيده سرداور عدالت ايجاب نمايد که بنابر شرايط بوجودآمده، مسابقه بايستى تجديد گردد حق دارد مسابقات را باطل اعلام نموده و با تصميمى قاطع و با نظر او مسابقه در همان روز و يا موقعيت مناسب ديگر انجام گيرد.


۶. سرداور مربوط حق دارد در صورتى که شرايط ايجاب کند محل مسابقات ميدانى را تغيير دهد. چنين تغيير و تعويضى پس از آنکه يک دوره کامل از مسابقه انجام گيرد قابل اجرا مى‌باشد.


تذکر:

تغيير جهت و قدرت باد جزو شرايط لازم براى تغيير محل مسابقه نمى‌باشد.


۷. به محض کامل شدن هر مسابقه کارت قضاوت بايستى تکميل و به وسيله سرداور امضاء و به امتياز نويس داده شود.


مقررات عمومى:

۱. داور اصلى مسابقات و داور اصلى مسابقات ميدانى بايستى وظايف خاص داورهاى مختلف را در رشته‌هاى مربوط تعيين کنند.


۲. مسابقات دو و مسابقات دو در جاده که پايان آن در پيست دو مى‌باشد.


۳. کليه داوران دو که همگى بايستى از يک سمت پيست عمل نمايند، بايستى برابر ترتيبى که شرکت‌کنندگان به خط پايان مى‌رسند قضاوت کنند و در هر موردى که نتوانند به تصميم نهايى و توافق برسند، بايستى مراتب به سرداور رجوع شود تا او تصميم قطعى را اتخاذ نمايد.


توجه:

داوران بايستى حداقل با ۵ متر فاصله از پيست و در امتداد خط پايان به نحوى که ديد خوبى از آن داشته باشند مستقر گشته و سکويى مرتفع براى آنها مهيا گردد.


مسابقات ميدانى:

داوران بايستى در کليه مواد مسابقات که نتايج حاصله از روى طول و ارتفاع مشخص مى‌گردد، هر نوبت صحيح را قضاوت و اندازه‌گيرى و ثبت نمايند. در پرش ارتفاع و پرش با نيزه زمانى که مانع بالا مى‌رود ارتفاع بايستى دقيقاً اندازه‌گيرى گردد. على‌الخصوص وقتى که بر روى شکستن رکورد رسمى تلاش مى‌شود، حداقل در هر پرشى دو نفر داور بايستى نتايج را هميشه بنويسند که در آخر هر دوره مسابقه با هم مقايسه نمايند. داور اختصاصى بايستى پرش‌ها و پرتاب‌هاى صحيح را با بالا بردن پرچم سفيد و پرش‌ها و پرتاب‌هاى خطا را بالا بردن پرچم قرمز اعلام نمايند.

کمک‌داور

۱. کمک‌داوران سرداور را يارى کرده، بدون آن که اختيار تصميم‌گيرى داشته باشند.


۲. وظيفه کمک‌داور است که در محلى که سرداور تعيين مى‌نمايد مستقرشده و از نزديک مراقب مسابقه و شرکت‌کنندگان در مسابقه و اشخاص ديگر باشد بمحض خطا نمودن و مشاهده هر نوع خلاف قانون از طرف آنان مراتب را کتباً در اسرع وقت به سرداور گزارش نمايد.


۳. نقض قوانين با بالابردن پرچم قرمز نشان داده مى‌شود.


۴. تعداد کافى از کمک داوران بمنظور قبول وظايف سرپرستى و نظارت در خطوط تعويض دو امدارى بايستى گمارده شوند.


توجه:

زمانى که کمک‌داورى مشاهده نمايد که دونده در غير از خط خود دويده است و يا در دو امدادى انتقال در خارج از محل تعيين شده صورت گرفته است، بايستى بلافاصله روى پيست، محلى را که خطا انجام گرفته است علامت‌گزارى کند.

وقت‌نگهدار

۱. تعداد کافى از وقت‌نگهداران که متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان مسابقه باشد بايستى تعيين شوند که يکى از آنها رياست بقيه را برعهده دارد.


۲. وقت‌نگهداران يکى از دو وسيله، يعنى کورنومتر و يا دستگاه‌هاى تعيين زمان الکترونيکى دستى را بکار مى‌برند. چنين وسايل زمان‌سنج در کليه قوانين و مقررات اين کتاب ساعت اتلاق مى‌گردد.


۳. وقت‌نگهدار بايستى در پايان خط و بيرون پيست قرار گيرد. در صورت امکان او بايستى با حداقل ۵ متر فاصله از خط بيرونى پيست مستقر شود و براى اينکه ديد خوبى از خط پايان داشته باشد روى سکوى مرتفعى قرار گيرد.


۴. سه داور رسمى وقت‌نگهدار که يکى از آنها سمت سرداور را داشته باشد و يک يا دو وقت‌نگهدار ديگر بايستى زمان برنده مسابقه را تعيين کنند. زمان گرفته شده بوسيله اين دو وقت‌نگهدار به حساب نمى‌آيد مگر ساعت يکى از اين سه داور رسمى فوق از کار افتاده و زمان را صحيح ضبط ننموده باشد که در اين صورت از ساعت وقت‌نگهداران ذخيره به ترتيبى که از پيش قرار مى‌گذارنداستفاده خواهدشد. در کليه مسابقات بايستى وقت برنده رسمى مسابقه توسط سه ساعت ثبت شود.


۵. هريک از وقت‌نگهداران بايستى مستقلاً عمل نموده و زمان تعيين شده را به کسى نشان ندهند و درباره آن يا ديگر داوران بحث ننموده و آنرا در فرمز رسمى منعکس و پس از امضاء دست بدست به سر داور برسانند تا او پس از آزمايش کونومتر وقت‌نگهداران صحت زمان اندازه‌گيرى شده را تأئيدنمايد.


۶. سرداور وقت‌نگهداران در مورد زمان رسمى هريک از شرکت‌کنندگان تصميم خواهدگرفت و پس از در نظرگرفتن شرايط مندرج در قانون ۱۶۰ نتايج حاصله را براى نشر آماده مى‌نمايد.