از نظر تاريخي، تربيت‌بدنى در بدو پيدايش، تکامل و توسعه ارگانيکى را مورد توجه قرار مى‌‌دهد وليکن در آغاز قرن حاضر اهدافى نظير رشد اجتماعى که با تعليم و تربيت عمومى ارتباط دارد، به اين قلمرو ضميمه شد.

اهداف با نيازها، تجارب و علايق شرکت‌کنندگان ارتباط دارند و مشخص‌کنندهٔ مقاصد و جهت برنامه‌ها هستند. هدف‌ها در يک اسلوب بجا و زمانبند به شرکت‌کنندگان ابلاغ مى‌شوند. اهداف يا از لحاظ ماهيت دور هستند (اهداف دور) که در قالب مفاهيم و بيانات کلى بيان مى‌شوند، و يا نزديک (مقطعى کوتاه‌مدت) هستند که در قالب اصطلاحات ويژه‌اى منعکس مى‌شوند. اهداف نزديک پله‌هايى براى نيل به اهداف دور يا نهايى و تسهيل‌کنندهٔ ارزيابى رهبران و شرکت‌کنندگان در برنامه‌ها، از ميزان حصول نتايج مطلوب هستند.


کودکان، جوانان و سالمندان با حرکت عجين هستند و به‌وسيلهٔ آن بدن‌هاى خود را به عمل وا مى‌دارند. حرکت وسيله‌اى است که از طريق آن تربيت بدنى و ورزش به اهداف خود نائل مى‌گردد. حرکت، راهى را براى شادي، تفريح، آمادگى جسماني، اجتماعى بودن (معاشرت - Sociabilty)، آرامش (هيجان‌زدايى - Emotional release)، ارتباط و رشد سالم عرضه مى‌دارد. حرکت وسيله‌اى است براى تربيت مردم، با توجه به رشد جسماني، ذهني، عاطفى و اجتماعى.