آفتاب

ف

ف

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

ف . (حرف ) حرف بیست وسوم از الفبای فارسی ، وحرف بیستم از الفبای ابتثی ، پیش از حرف قاف و بعد از حرف غین ، و حرف هفدهم از الفبای ابجدی ، پیش از صادو بعد از عین است . آن را در الفبای ابجدی فای سعفص گویند و در حساب جُمّل هشتاد به شمار آید. (ناظم الاطباء). در حساب ترتیبی نماینده ٔ عدد بیست وسه است . از حروف شفویه و حروف آتشین و حروف ذلقیه و حروف مصمته بشمار است . رجوع به این حروف در همین لغت نامه شود.
ابدالها:
> در زبان فارسی حرف...فئات . [ ف ِ آ ] (ع اِ)ج ِ فئهٔ. دسته ها. گروه ها. طرف ها. رجوع به فئهٔ شود.فئام . [ ف ِ ] (ع اِ) گروه مردم . || گلیم که بر هودج کشند. ج ، فُؤْم . (منتهی الارب ).فئر. [ف ُ ءَ ] (ع اِ) ج ِ فأر (موش ). رجوع به فأر شود.فئر. [ ف َ ءِ ] (ع ص ) موش افتاده . لبن و طعام و هر چیز که موش در آن افتاده باشد. || مکان فئر؛ جای موشناک . (منتهی الارب ).فئران . [ ف ِءْ ] (ع اِ) ج ِ فأر. رجوع به فأر شود.فئرهٔ. [ ف ِءْ رَ / ف ِءَ رَ / ف َ ءِ رَ ] (ع اِ) نوعی از طعام زچه که از دانه ٔ شمبلید و خرما پزند. فُؤارهٔ. (منتهی الارب ).فئرهٔ. [ ف ِ ءَ رَ ] (ع اِ) ج ِ فَاءْر. موشان . موشها. فُئَر. فِئْران . رجوع به فَاءْر شود.فئرهٔ. [ ف َ ءِ رَ ] (ع ص ) ارض ٌ فَئِرهٔ؛ زمین موشان . (منتهی الارب ). زمین موشناک . (ناظم الاطباء).فا. (حرف اضافه ) کلمه ای بمعنی «با» باشد. (برهان ) (ناظم الاطباء). مانند: فا او گفت ، فا او رفت ؛ یعنی با او گفت و با او رفت . (برهان ). || گاهی بمعنی «به » بکار میرود مانند: «فا او داد»؛ یعنی «به او داد». (برهان ). یا «فارسم » بجای «برسم » :
سیمرغ وار گوشه نشینم نه چون مگس
بنشینم از حریصی ، هر جا که فارسم .

کمال الدین اسماعیل .
جادوی کمپیر از غصه بمرد
روی و موی زشت فا مالک سپرد.فا. (ص ) محجوب وشرمگین . (برهان ). مخفف «فاوا» است . (فرهنگ نظام ).فا. (ع اِ) دهن . (ناظم الاطباء). صورت منصوب کلمه است در حالتی که مضاف واقع شود.فا. (اِ) کف دریا که به تازی زبدالبحر گویند. (ناظم الاطباء).فاء. (ع اِ) نام حرف بیستم از الفبای ابتثی . (ناظم الاطباء). رجوع به «ف » شود.فاءالفعل . [ ئُل ْ ف ِ ] (ع اِ مرکب ) حرف اول از حروف اصلی کلمه در لغت عرب به قیاس کلمه ٔ «فعل » که حرف اول آن «فاء» است .فائت . [ ءِ ] (ع ص ) نیست شونده . فوت کننده . (غیاث ). فایت . || گذشته . ازدست رفته : اما تقدیر آسمانی کرده آمده بود و کار فائت شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 361).
ترسد ار آید رضا خشمش رود
انتقام و ذوق از او فایت شود.

مولوی .
رجوع به فایت شود.فائجهٔ. [ ءِ ج َ ] (ع اِ) فراخی میان هر دو بلند از زمین درشت . (منتهی الارب ). متسع مابین کل مرتفعین من غلظ او رمل . (اقرب الموارد). || ریگ توده . || گروه . (منتهی الارب ).فائح . [ ءِ ] (ع ص ) بوی خوش دهنده . (غیاث ). رجوع به فایح شود.فائح شدن . [ ءِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) دمیدن بوی . آمدن بوی .فائحهٔ.[ ءِ ح َ ] (ع اِ) بوی . (غیاث ). رجوع به فائح شود.فائد. [ ءِ ] (اِخ ) کوهی در طریق مکه . (معجم البلدان ).فائد. [ ءِ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمن ابوالورقاء. محدث است . تابعی است .فائد. [ ءِ ] (اِخ ) ابن کیسان الجزار الباهلی ، مولی باهله ، مکنی به ابوالعوام . تابعی است .فائده . [ ءِ دَ / دِ ] (از ع ، اِ) آنچه داده یا گرفته شود از دانش و مال و جز آن . ج ، فوائد. (منتهی الارب ). حاصل . نتیجه . نفع. سود. ثمر. بر. بار. رجوع به فایده و ترکیبات آن شود :
چون فائده ٔ سلطان نانی بود از ملکت
آن ملکت یک هفته پندار که من دارم .

خاقانی .فائر. [ ءِ ] (ع ص ) پراکنده پی از ستور و جز آن . || (اِ) آهوبرگان . آهو. (منتهی الارب ). ج ، فور.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله