مادهٔ ۱

به‌موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردى‌که قانون تعيين کرده است ممنوع مى‌باشد.

مادهٔ ۲

وزارت کشور موظف است با استفاده از نيروهاى انتظامى و يا نيروى مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آورى تجهيزات دريافت از ماهواره اقدام نمايد.


تبصره:

مهلت جمع‌آورى تجهيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون يک ماه مى‌باشد. بعد از انقضاء مهلت مذکور استفاده‌کنندگان به مجازات‌هاى تصريح شد در اين قانون محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۳

وزارت کشور موظف است با هماهنگى وزارت اطلاعات با وسايل ممکن نسبت به جلوگيرى از ورود و توزيع تجهيزاتى که صرفاً براى دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار گيرد اقدام نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن را با وسايل توقيفى به مراجع صالحهٔ قضائى معرفى نمايد. نحوهٔ هماهنگى در آئين‌نامهٔ اجرائى مشخص خواهد شد.


تبصره:

کليهٔ کالاهاى ضبط و مصادره شدهٔ موضوع اين قانون جهت توسعهٔ پوشش راديو و تلويزيونى کشور در اختيار سازمان صدا و سيماى جمهورى‌اسلامى ايران قرار مى‌گيرد.

مادهٔ ۴

کليهٔ دستگاه‌هاى فرهنگى کشور موظف هستند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌هاى منحرف‌کننده را در جامعه تبيين نمايند.

مادهٔ ۵

سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى (مؤسسهٔ رسانه‌هاى تصويري) مى‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامه‌هاى ماهواره که مغاير با ارزش‌ها و مبانى فرهنگ اسلامى و ملى نباشد اقدام نمايند.

مادهٔ ۶

دستگاه‌هاى صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاى وابسته از شمول اين قانون مستثنى مى‌باشند.


تبصره:

صدا و سيماى جمهورى‌اسلامى ايران به‌منظور واردات فرستنده‌ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدکى متعلق به آنها، مواد اوليهٔ توليد فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهى عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى نظير وزارتخانه‌هاى پست و تلگراف و تلفن، صنايع و بازرگانى و گواهى سازمان انرژى اتمى و ثبت سفارش وزارت بازرگانى معاف مى‌باشد.

مادهٔ ۷

دستگاه‌ها و سازمان‌هائى که براى انجام وظايف قانونى خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با هماهنگى وزارتخانه‌هاى اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمايند.

مادهٔ ۸

واردکنندگان، توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادرهٔ اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به مجازات ده تا يک‌صد ميليون ريال محکوم مى‌گردند.

مادهٔ ۹

استفاده‌کنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادرهٔ اموال مکشوفه به مجازات نقدى از يک ميليون تا سه ميليون ريال محکوم مى‌گردند.


- حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتکبين به مجازات نقدى از يک تا پنج ميليون ريال محکوم مى‌گردند.


- وجوه دريافتى بابت مجازات مواد ۸ و ۹ اين قانون به خزانه واريز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت تأمين هزينه‌هاى اجراء اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در اختيار وزارتخانه‌هاى کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان صدا و سيماى جمهورى‌اسلامى ايران قرار داده مى‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجهٔ سالانهٔ کل کشور به مصرف برسد.

مادهٔ ۱۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با همکارى وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاى ذى‌ربط موظف هستند با استفاده از اهرم‌هاى حقوقى و بين‌المللى در جهت حراست از مرزهاى فرهنگى کشور و حفظ کيان خانواده عليه برنامه‌هاى مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.


تبصره:

نشر آگهى‌هاى تبليغاتى از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سيما يا تبليغات شهرى که متضمن جواز استفاده از برنامه‌هاى ماهواره مى‌باشد ممنوع است.

مادهٔ ۱۱

دولت موظف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين‌نامهٔ اجرائى آن را تهيه و تصويب نمايد.


قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ بيست و سوم بهمن ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.